UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Genomineerden Meester Kackadorisprijs 2010

Zoals bekend is de
prijs bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in
belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad,
woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’ (voor het
complete reglement
zie NTtdK, juni 2003, pag 1-2). Alle genomineerden
zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld van hun kandidatuur. De
winnaar zal op zaterdag 2 oktober voorafgaand aan het
middagsymposium worden bekend gemaakt, waarna deze – mits aanwezig
– in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te
spreken. De jury en het bestuur danken de leden die kandidaten voor
de Meester Kackadorisprijs 2010 hebben voorgedragen.

Eerdere
winnaars sinds de instelling van de prijs:
2003
Zilveren Kruis Achmea

2004
Paul van Dijk, huisarts te Zaltbommel

2005
René Steenhorst, Telegraafjournalist
2006 Henk Smid, directeur
ZonMW
2007 GroenLinks
2008 NCRV
2009 Nederlandse
Vereniging Kritisch Prikken


De lijst voor 2010


EPN, uitgever van vwo-leerboek
Chemie Overal

Een belangrijk deel van het
docentencorps van het vwo heeft geen academische opleiding gevolgd.
Dit kan vooral voor disciplines waarin experimentele aspecten een
belangrijke rol spelen ernstige consequenties hebben. Het is daarom
buitengewoon belangrijk dat de leraren in kwestie gebruik maken van
objectief lesmateriaal, dat is gemaakt door of in samenwerking met
ter zake kundige wetenschappers.

Er zijn in ons land veel
goede leerboeken voor vwo’ers. Het lijkt erop dat bij de vele
aanpassingen van onderwijsprogramma’s en de toegenomen aandacht
voor interdisciplinaire gebieden het niveau van de leerboeken is
gezakt. Meer dan tien jaar geleden schreef Piet Borst in één van
zijn columns in NRC Handelsblad (Tienermisleiding,
24 april 1999
) over het bedenkelijke niveau van boeken
op medisch terrein: wel aandacht voor Moerman, voor aurologie,
Pauling en zijn vitamine-C-onzin, maar niet voor (toen) actuele en
serieuze onderwerpen met betrekking tot ziekte en gezondheid.

Anders
dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten lijkt het erop dat in ons
land geen enkele instantie – ook de inspectie niet – toeziet op de
inhoud en het niveau van leerboeken noch bevoegd is maatregelen te
nemen bij duidelijke misstanden.

Een boek over de context van
de scheikunde schrijven is geen triviale bezigheid. In de reeks
Chemie overal‘ voor het vwo van de uitgeverij Educatieve
Partners Nederland (EPN), te Houten is een poging gewaagd. Het boek
Chemie overal SK 3 VWO ziet er buitengewoon aantrekkelijk uit,
met veel illustraties in kleur. Er wordt een zestal ‘contexten’
behandeld, waaronder ‘Voeding’ enGeneesmiddelen
en vergiften’.

De inhoud van het hoofdstuk
‘Geneesmiddelen en vergiften’ schiet als leerstof voor leerlingen
van een school voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ in
ernstige mate tekort. Het is onbegrijpelijk dat de auteurs wel
relatief uitgebreid over de ongunstige effecten van geneesmiddelen,
maar vrijwel niets over de therapeutische effecten schrijven.
Definities worden slordig – zelfs onjuist – gepresenteerd. Een hele
pagina is gewijd aan Paracelsus, maar geen woord over de relatieve
veiligheid van moderne geneesmiddelen.

Ronduit treurig wordt
het in de paragraaf ‘Werking en bijwerking en van geneesmiddelen’.
Ook hier weer slordige definities. De wetenschap is helemaal uit het
zicht verdwenen waar de auteurs het hebben over ‘Allopathie
en homeopathie‘. Ze zeggen onder meer dat
behandelingen met gangbare middelen mede zijn gebaseerd op de
inzichten uit de natuur- en de scheikunde. Dat klopt natuurlijk. De
homeopathie echter is, volgens de auteurs, “een
zeer oude geneeswijze, gebaseerd op een uitgebreide theorie over het
menselijk lichaam“. Hier is Piet Borsts
tienermisleiding een te milde karakterisering, het is pure
bedriegerij en misselijk makende onzin. Bovendien wordt alles met
veel aplomb gebracht, compleet met afbeelding van Hahnemann. Voor klassieke
homeopathie is volgens de auteurs grote deskundigheid vereist.
Het is komisch dat zij enerzijds opmerkten dat ‘vreemd genoeg een
placebo soms nog werkt ook’ en anderzijds dat ‘naarmate de
oertinctuur meer verdund en geschud is’ de werking sterker lijkt te
zijn. Het wordt nog gekker als je beseft dat in deze context de
vwo’ers helemaal niets wordt meegedeeld over het getal van
Avogadro
. Wel een portret van Hahnemann en niet van Avogadro en dat
bij het vwo? Hier faalt het toezicht.

Er wordt ook nog de
loftrompet over de kruiderij gestoken. Het is te betreuren, zo zeggen
de auteurs, dat er maar weinig plantenmateriaal is onderzocht op
geneeskrachtige werking. Om een andere reden dan zij op het oog
hebben is dit een ware uitspraak.

Na al deze alternatieve
onzin volgen er paragrafen over de farmaceutische industrie, aspirine
(met veel aandacht voor geromantiseerde achtergrondinformatie en
vrijwel niets over ‘wetenschap’) en antibiotica. Deze drie
paragrafen zijn erg oppervlakkig; scheikunde is nauwelijks aanwezig,
de enige structuurformule die getoond wordt is die van het actieve
bestanddeel van Viagra, zonder dat er in tekst iets over wordt
gezegd. Er is bovendien veel meer aandacht voor bijwerkingen dan voor
genezende activiteiten.

Het boek misleidt de leerlingen in
ernstige mate door de overmatige aandacht voor alternatieve middelen
en een ondermaatse aandacht voor de successen van moderne
therapeutica. Het faalt in het aanleren van objectiviteit bij
leerlingen van het vwo, jonge mensen die zich voorbereiden op een
universitaire opleiding. Ten slotte bevordert het boek op een geheel
eigen wijze de kwakzalverij, door jonge mensen wijs te maken dat er
bij homeopathie sprake zou zijn van een tak van (medische)
wetenschap.

Menzis Verzekeringen

‘Menzis maakt
therapeutische zorg voor meer mensen toegankelijk. Tegelijk worden de
administratieve lasten voor zowel therapeut als voor Menzis verlaagd.
Op dit moment kunnen Menzis-klanten al terecht bij eerstelijnscentra
op antroposofische basis (therapeutica) in Groningen, Doetinchem en
Zutphen. Dit aantal wordt de komende tijd verder uitgebreid. Bas
Leerink, lid van de Raad van Bestuur van Menzis, maakte dit bekend
tijdens het symposium Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan
de Hogeschool Leiden op 18 december 2009. (…) Therapievormen die de
therapeutica aanbieden zijn bijvoorbeeld euritmietherapie,
kunstzinnige therapie en psychosociale hulp. Menzis heeft afspraken
gemaakt met verschillende therapeutica. De centra ontvangen per
ingeschreven Menzis-verzekerde een op maat gesneden en vast bedrag.
De aanvullende verzekering van Menzis vergoedt alle therapeutische
zorg van deze zorgverleners’. Aldus een persbericht van een der
grootste ziektekostenverzekeraars van ons land.

De
antroposofen worden nu even extra verwend. Erg verrassend is dat
misschien niet, want Menzis vergoedde in zijn aanvullingsfondsen al
geruime tijd een groot scala aan kwakzalverij, oplopend tot €
1000,- per jaar voor zorg en eenzelfde bedrag voor alternatieve
middelen. Natuurlijk moet de hulp worden geboden door
‘beroepsverenigingen’ die door Menzis zijn erkend. Daarbij kijkt
Menzis niet zo nauw, want daaronder vallen wel 5 acupunctuurclubs,
24 alternatief-psychologische clubs, 7 antroposofische clubs, 3
homeopathische verenigingen, 30 clubs van natuurgenezers en 9
verenigingen van ‘krakers’. Tot de meer curieuze erkende
beroepsverenigingen behoren de malvatherapeuten, de
marcos-therapeuten en de genezers van de bio-energetische analyse.
Vlak ook de antroposofen van de meridiaan-kleurentherapie, de
mesologen, de reflexzonetherapeuten en de paranormale praktizijns
niet uit: alle erkend door Menzis. Als klap op de vuurpijl zien we 2
clubs van craniosacraaltherapeuten en orthomanuele genezers: ook zij
zijn erkend. Kennelijk wordt er bij Menzis geen krant gelezen of
speelt – waarschijnlijker – bij het binnenhalen van klanten
cynisme de hoofdrol, ondanks alle mooie woorden van directeur Roger
van Boxtel in de folders. Geld stinkt immers niet.

Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevordert de kwakzalverij in de
diergeneeskunde door:

1. niet in te grijpen bij wettelijk
onbevoegde uitoefening van de diergeneeskunde door alternatieve
behandelaars;
2. stimulering van de toepassing van niet-effectieve
behandelwijzen.

Ad 1) Reeds in 2003 heeft de VtdK er bij de
hoogste veterinaire ambtenaar (Chief Veterinary Officer-CVO) vergeefs
op aangedrongen om actie te ondernemen tegen de onbevoegde
uitoefening van de diergeneeskunde door op hbo-niveau opgeleide
behandelaars. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde heeft bij het Ministerie van LNV ook bot gevangen ten
aanzien van de onbevoegde uitoefening van de diergeneeskunde door
niet-dierenartsen. Evenmin bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschap is gehoor gevonden.

De opleiding van
behandelaars van dieren volgens zogenoemde natuurgeneeskundige
beginselen omvat onder meer homeopathie, fytotherapie,
Bach-bloesemtherapie en aromatherapie. Deze behandelingen zijn niet
gebaseerd op hedendaagse wetenschappelijke inzichten. De
natuurbehandelaars hebben onvoldoende kennis van de diergeneeskunde
om verantwoord te kunnen diagnosticeren en behandelen. Bovendien zijn
behandelingen van dieren volgens de Wet op de Uitoefening van de
Diergeneeskunde (WUD) voorbehouden aan dierenartsen. Het antwoord van
de CVO
was dat het iedereen vrij staat een opleiding aan te bieden,
maar dat het onbevoegd uitoefenen van de diergeneeskunde streng
aangepakt zou worden. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Ad 2)
Ondanks afwezigheid van bewijs voor effectiviteit heeft de Minister
van LNV toegezegd de regelgeving voor alternatieve vormen van
diergeneeskunde te willen versoepelen en alternatieve
behandelmethoden te zullen stimuleren door het financieren van
onderzoek ernaar.

Dit voornemen van de Minister is gebaseerd
op het eindrapport van het Fyto-V project (RIKILT Rapport 2008.10;
http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/3489;
http://www.rikilt.wur.nl/NL/publicaties/Rapporten/Fyto+V/ ). Dit is
een rapport van een op verzoek van het kennisnetwerk Bioconnect en de
deelnemende biologische ondernemers door het ministerie van LNV
geïnitieerd onderzoek. Het project is uitgevoerd door het RIKILT
(onderdeel van de Animal Science Group van Wageningen Universiteit)
in een samenwerkingsverband met de afdeling farmacologie van de
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, het Instituut
voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie, het Louis Bolk Instituut en de
Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch. De voornaamste
doelstelling was verwerving van kennis van werkzame
kruidenpreparaten.

In het onderzoek is voor geen
van de gebruikte kruidenpreparaten en bij geen van de
onderzochte diergroepen (rund, varken, kip) een statistisch
significant effect gezien.

Ondanks het ontbreken van bewijs
voor effectiviteit heeft de Minister al vervolgstappen gezet om
‘onnodige juridische belemmeringen [sic] weg te nemen (bedoeld
wordt: om de verdere toepassing van kruidenpreparaten mogelijk te
maken)’ en het onderwijs over het gebruik van kruidenpreparaten te
stimuleren. Een van de nevenresultaten van de studie is een
onderwijsmodule over kruidengeneeskunde voor de Hogere Agrarische
School te ‘s-Hertogenbosch. Bij lezing van de inhoud van deze
onderwijsmodule blijkt het te gaan om de vierelementenleer en om
bijgelovige opvattingen uit lang vervlogen tijden. Met de
verspreiding van dergelijke folklore wordt ernstig afbreuk gedaan aan
de ministeriële geloofwaardigheid en wordt de reputatie van de
onderzoeksinstituten geschaad.

Saxion
Next

Saxion Next, de particuliere
tak van de Saxion Hogeschool, heeft vorig jaar de Academie voor
Natuurgeneeskunde Hilversum (ANH) overgenomen, compleet met
studenten. Het personeel en de bedrijfsvoering gingen per 1 januari
2010 ook over naar deze particuliere tak van de hogeschool.

De
ANH is de oudste academie voor natuurgeneeskunde in Nederland en
verzorgt sinds 1977 opleidingen in de complementaire en alternatieve
geneeskunde. Het nieuwe curriculum voor de zesjarige
deeltijdopleiding is al op 29 augustus van dit jaar ingegaan,
vooralsnog op de ANH-locatie te Utrecht. Onder de naam ‘Complementary
Alternative Medicine’ (CAM) biedt de instelling studierichtingen
aan op het gebied van fytotherapie (kruidengeneeskunde), homeopathie
en acupunctuur. Per 2010 start een 4-jarige fulltime opleiding te
Deventer; het collegegeld bedraagt € 3.450,- per jaar. ‘De
eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door
(buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan
een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of
beroepspraktijk)’, aldus de gelikte wervingsfolder.

‘Wat
belangrijk is, is dat studenten die nu deze opleiding (gaan) volgen,
aan het eind van de rit een hbo-getuigschrift ontvangen’, vertelt
Saxion Next-directeur Bernadette Lohuis. ‘Voorheen ontvingen ze wel
een getuigschrift van de instelling, maar straks maakt deze opleiding
deel uit van het reguliere hbo-traject’ en
‘Afgestudeerden worden zonder ballotage aangenomen bij de
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
(NWP), de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en de
Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT).Het docententeam
van de ANH bestaat uit specialisten in hun vakgebied.

In
juni 2009 is de opleiding CAM gevisiteerd en beoordeeld door Hobéon
Kenniscentrum (‘Hét adviesbueau voor het hoger
(beroeps)onderwijs, de BVE-sector en het bedrijfsleven. Praktisch,
kundig en integer’, aldus de website van de Hobéon Groep)
Dat bezoek verliep naar
tevredenheid; de opleiding werd op alle onderdelen positief
beoordeeld. De verwachting van Lohuis is dan ook dat de opleiding
binnenkort officieel wordt geaccrediteerd.

Per
1 september 2010 is Saxion Next ook met een voltijdvariant in
Deventer begonnen, de deeltijdvariant blijft op de huidige locatie in
Utrecht. Deze opleiding klopt naïeve verpleegkundigen geld uit de
zak, spiegelt hun een zelfstandige beroepsbeoefening voor en is
kenmerkend voor de drang van hbo-opleidingen om zoveel mogelijk
studenten te werven, onverschillig of dat op een ethisch verantwoorde
wijze gebeurt of niet. Marktwerking in het onderwijs heeft zo zijn
keerzijden. Saxion Next laat dat wel heel duidelijk zien, want deze
instelling verdoezelt het feit dat erkenning van rijkswege van dit
zogenaamde hbo-diploma er natuurlijk nooit komt.

Wesley
Sneijder

Wesley Sneijder wordt tezamen met
tv-presentatrice Yolanthe Cabau van Kasbergen genomineerd wegens hun
aanbeveling van de Power Balance armband. Zij wisten diverse leden
van het Nederlands elftal over te halen deze armband te dragen (een
model dat niet in Nederland verkocht wordt). Op dinsdag 6 juli 2010
had EenVandaag er een kritiekloos commentaar op, diezelfde avond won
Nederland in de halve finale van Urugay en de volgende dag lag Privé
in de schappen met als omslagverhaal ‘Oranje’s bijgeloof’. Op
vrijdag 9 juli stond in de krant hoe opgetogen de importeur van deze
armband was over de gestegen omzet. Sindsdien is de belangstelling
voor dit artikel groot gebleven, hetgeen blijkt uit de aanhoudende
grote belangstelling voor het desbetreffende artikel op de website
van de VtdK en uit frequent opbellende journalisten. Dat Nederland in
de finale van Spanje verloor, en dan nog wel met spel dat niet
bepaald een exquisiete balans deed vermoeden, maakte al lang niets
uit. Vier spelers droegen tijdens die finale het Power Balance
armbandje!

Men zou kunnen denken dat deze armband weinig te
maken heeft met onwetenschappelijke genezingspretenties. Hij wordt
aan de man gebracht in sportwinkels, meer in het bijzonder in winkels
voor golf-, fiets- en windsurfsport. De reclame is echter van
hetzelfde soort ontstellende onzinnigheid waarmee
bioresonantietherapie en elektroacupunctuur wordt aangeprezen, met
verwijzingen naar geheimzinnige ‘frequenties, energieën en
krachtvelden’. De zogeheten spiertesten (een serie flauwe
goocheltrucs) zijn hetzelfde soort tests die op grote schaal worden
gebruikt om diagnoses van niet-bestaande ziekten te stellen en
angstige zieken te overtuigen van de waarde van
nepbehandelingen.

Als het echtpaar Sneijder-Cabau
medaillonnetjes had aanbevolen waar hun ploeggenoten een haarlokje
van een geliefde in moesten stoppen zou het slechts een soort
bijgeloof zijn geweest, maar zou het minder op de weg van de VtdK
gelegen hebben om daar opmerkingen over te maken. Maar nu zij zich
als ‘Bekende Nederlanders’ vierkant opstellen achter precies het
soort reclame waarmee zieken worden bedrogen, hebben zij – wellicht
onbedoeld – de kwakzalverij met spiertesten (de toegepaste
kinesiologie
), armbandjes, zooltjes, scapuliertjes, genezende stenen
en andere amuletten wellicht sterker bevorderd dan de circa dertig
alternatieve artsen en de ontelbare lager geschoolde kwakzalvers
samen die zich ook aan deze onzin bezondigen.

Triodos
Bank

Vaak is de werkelijkheid bij nadere beschouwing
anders dan gedacht. Het lijkt allemaal zo sympathiek: Triodos Bank
heeft bij haar oprichting in 1980 gekozen voor een transparant,
eenduidig bankmodel waarbij spaargeld wordt ingezet voor
kredietverlening aan duurzame ondernemingen. Met vestigingen in
Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en een agentschap
in Duitsland heeft Triodos Bank 200.000 klanten en 9.500 kredieten in
portefeuille. Triodos bank is onlangs verkozen tot de duurzaamste
bank ter wereld tijdens de jaarlijkse International Sustainable
Banking Conference in Londen. Wie kan daar nu tegen zijn?

De
sympathie verdwijnt echter geheel als duidelijk wordt welke
investeringen met het ingelegde spaargeld worden gedaan in de
gezondheidszorg. De antroposofie blijkt sterk oververtegenwoordigd.
Geïnvesteerd wordt onder meer in Weleda
(producent van antroposofische en homeopathische geneesmiddelen), in
diverse antroposofische
gezondheidscentra
(therapeutica), in het Rudolf
Steiner verpleeghuis
in Den Haag, in Stichting
Widar Beheer
(beheert onroerend goed voor antroposofische
huisartsen en therapeuten), in zorggroep
Chiara Sofia
(… ‘een harmonieuze verbinding
van inzichten van zowel Oosterse en Westerse wijsheden en
psychologische modellen’…) en zo kunnen we nog even verder gaan.
Op agrarisch gebied heeft de Triodos Bank nauwe banden met het Louis
Bolk Instituut
. Dit houdt zich bezig met onderzoek op het
terrein van de (biologische) landbouw, geneeskunde en voeding op
antroposofische grondslag.

Wilt u geld schenken aan duurzame
initiatieven op het gebied van biologische landbouw, dierenwelzijn,
ontwikkelingssamenwerking of duurzame energie? Dan is er gelukkig de
Triodos Foundation. Deze stichting, onder toezicht van de bank,
beheert schenkingen en verricht donaties aan duurzame initiatieven.
Haar doel is bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing door
bewuste omgang met geld. Verdrietig genoeg komt uw geld onder meer
terecht bij het valideringsonderzoek
voor antroposofische gezondheidszorg
(Hogeschool Leiden,
lectoraat antroposofische gezondheidszorg), het Heilpedagogisch
Centrum Matoekoe
in Suriname (jawel, met therapeuticum
volgens Steiner) of bij de Europese
Alliantie voor Toegepaste Antroposofie
. Ronduit schrijnend
zijn de donaties van de Triodos Foundation die alternatieve
geneeswijzen in arme landen bevorderen. Zo is in 2008 geld gegeven
aan Homeopaten zonder Grenzen,
voor een opleiding homeopathie in Kenia. Bonneux sprak in Medisch
Contact
van 8 april 2009 terecht van ‘Misdadige hulp‘ en wees
erop dat een aanval van malaria tropica een kans van 1% op overlijden
met zich meebrengt. Dit percentage is nog hoger bij zwangeren en
kinderen. Toch werden 150 geslaagde cursisten letterlijk en
figuurlijk het bos in gestuurd met hun doosje homeopathische
medicijnen om ‘ongevallen, brandwonden, hersenvliesontsteking en
koortsen’ te behandelen (jaarverslag HzG). De duurzaamheid van
mensenlevens in Afrika staat kennelijk niet hoog in het vaandel bij
Triodos Bank. In 2009 is de herbouw van een 
acupunctuurkliniek in Indonesië door de Triodos Foundation financieel
ondersteund.

Triodos gebruikt in de communicatie met
potentiële en bestaande klanten het woord duurzaam. Dat doen ze
goed, blijkens de finaleplaats van de Marketing Excellence Award 09
in de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen ze
zó goed dat met het geld van vele argeloze spaarders onder meer
alternatieve geneeswijzen en met name het antroposofische
gedachtegoed worden bevorderd. Er zijn organisaties die om minder
goede redenen de Kackadorisprijs hebben gekregen.

Wageningen
Universiteit en Research Centrum

In 2003 is in Wageningen
de leerstoel biologische landbouw opgeheven. Vanwege de
hardnekkigheid waarmee sommige onderzoekers van Wageningen
Universiteit en Research Centrum onderzoek blijven doen naar
homeopathische behandelingen wordt de WUR wederom genomineerd voor de
Meester Kackadorisprijs. In 2006 werd deze instelling al genomineerd
vanwege een onderzoek naar homeopathie bij kalverdiarree, dat werd
uitgevoerd in het Bioveem samenwerkingsproject van 17 biologische
melkveehouders, het Louis Bolk Instituut, de Animal Sciences
Group/Veehouderij en DLV adviesgroep n.v. De in 2010 verschenen
publicatie van o.a. Camerlingh en Lantinga van de leerstoelgroep
biologische landbouwsystemen van WUR over homeopathische middelen als
vervanging van antibiotica bij varkens is aanleiding WUR wederom te
nomineren (Camerlink I, Ellinger L,
and Lantinga EA. Homeopathy
as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli
diarrhoea in neonatal pigs.
Homeopathy (2010)
99,57-62).

Het
mag opmerkelijk heten dat deze twee rapportages als lofzangen op de
homeopathie zijn geschreven, in een tijd dat wereldwijd ook in de
diergeneeskunde het besef is doorgedrongen dat homeopathische
behandelingen niet werkzaam zijn. Bovendien is de toepassing van
homeopathische middelen strijdig met de diergeneeskundige ethiek en
de wetenschap. De ogenschijnlijk positieve resultaten uit beide
onderzoeken moeten worden toegeschreven aan kwalitatief slecht
onderzoek.

Naast het feit dat beide onderzoeken
methodologische tekortkomingen hebben is de belangrijkste kritiek dat
er publieke middelen worden verkwanseld met onderzoek naar
wetenschappelijk gezien niet plausibele behandelmethoden. Vanwege de
lage a priori
waarschijnlijkheid van de effectiviteit van homeopathie zal zelfs bij
significante resultaten van een methodologisch goed uitgevoerde
studie de a posteriori
waarschijnlijkheid van een positief effect laag zijn.

Het
kan voorkomen dat individuele onderzoekers het spoor bijster raken,
maar dat een onderzoeksinstelling als de WUR zich anno 2010 nog
bezighoudt met onzinnig onderzoek naar het effect van homeopathisch
verdunde middelen is onbegrijpelijk. Het vertrouwen in de wetenschap
en haar instituties wordt op deze manier sterk aangetast.
Onderzoeksbeoordelingscommissies zouden kritischer moeten kijken naar
de aard van het onderzoek dat onder hun verantwoordelijkheid wordt
uitgevoerd.

Het zou goed zijn als de WUR met betrekking tot
onderzoek naar homeopathische behandelingen – evenals de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht dat hebben gedaan – een
aan de huidige inzichten aangepast standpunt innam en dit aan haar
medewerkers zou meedelen.

Website
www.therapeutvinden.nl

Op
deze uitstekend ingerichte en onderhouden website zijn zonder
problemen namen en adressen vinden van therapeuten op het gebied van
chatmailtherapie, chakratherapie, craniosacraaltherapie,
conversational hypnotherapy, hypnotherapie, Innerlijk Kind Therapie,
integratieve hypnotherapie, integratieve kindertherapie, neuro
emotionele integratie
, NLP, orthomoleculaire geneeskunde,
regressietherapie, reïncarnatietherapie en spirituele therapie. De
behandelaars betalen zes tot acht cent per dag voor vermelding op de
website. Doorklikken naar de website van al deze therapeuten waar zij
zichzelf aanprijzen met de vele soorten therapie die zij beheersen,
is zo gebeurd. Het is niet ongebruikelijk dat therapeuten tien tot
twintig vormen van therapie beheersen, de zogenaamde multitalenten.
Sommigen vermelden dat hun behandeling (gedeeltelijk) kan worden
vergoed door ziektekostenverzekeringen. De plattegrondjes helpen bij
het vlot vinden van het praktijkadres van de gewenste
behandelaar.

De therapeuten vermelden vaak, maar niet altijd,
hun genoten opleidingen, behaalde diploma’s en lidmaatschap van
beroepsverenigingen. Een kleine bloemlezing van de genoten
opleidingen: Bachelor and Master Psychodidact (Den Bosch),
Conversational Hypnotherapy, Genogram, Kernkwadranten, NLP
Practitioner, Opleiding tot Psychosomatic Coach, Post HBO-opleiding
integratieve psycho-hypnotherapie, Psycho- en Hypnotherapie.

Bij
diploma’s komen we onder andere tegen: Enneagram Integratiekunde en
Enneagram Integratiekunde Plus, Holistisch Therapeut, Hypnotherapie,
Integraal Hypnotherapeut

Trots noemt men lidmaatschap van
beroepsverenigingen zoals: NBVH: Nederlandse BeroepsVereniging voor
Hypnotherapeuten, NVVT: Nederlandse Vereniging Voor
Transformatiewerk, VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, VVTIV:
Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving.
Velen zijn echter geen lid van een beroepsvereniging.

Er is
een boekenrubriek waar boekwerken zoals Het Helend Hart en Om
Gegronde Redenen: Antroposofie Hier en Nu
worden
aangeprezen.

Tot slot is er een link naar een postorderbedrijf
waar middelen zoals de Recuperation-Recovery-Shake en Co-enzym Q10
capsules besteld kunnen worden, evenals waterfilters om vervuilingen
uit het drinkwater te verwijderen.

De website voldoet hiermee
aan het gestelde criterium van instelling of organisatie die
kwakzalverij bevordert en verdient het om voorgedragen te worden voor
de Meester Kackadorisprijs 2010.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij