UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 04 december 2007

BTW op kwakzalverij

Het kabinet is voornemens om btw te gaan heffen op alternatieve behandelwijzen. Het bestuur van de VtdK stuurde daarom onderstaande brief.

Uit het belastingplan 2008 blijkt dat het kabinet voornemens is om btw te gaan heffen op alternatieve behandelwijzen. Vooral uit alternatieve hoek is luid geprotesteerd tegen dit plan. Het bestuur van de VtdK stuurde daarom onderstaande brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS
18 november 2007

Geachte leden,

Met enige verontrusting heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij kennis genomen van de protesten, die nu worden georganiseerd en geuit tegen het kabinetsbesluit, opgenomen in het Belastingplan 2008, om de btw-vrijstelling voor medische diensten te beperken tot die activiteiten, waarvan vast staat dat ze bijdragen tot ‘de gezondheidskundige verzorging van de mens’. Terecht rekent staatssecretaris De Jager de alternatieve geneeswijzen daar niet toe en de gebruikers ervan zullen dus 20% btw moeten gaan betalen.

 

Zelfs Kamerleden laten zich kennelijk imponeren door lobbyisten en briefschrijvers namens de alternatieve artsenorganisaties en patiëntenclubs als die van de CG-Raad van ‘chronisch zieken’. Onze Vereniging heeft traumatische herinneringen aan de wijze waarop de politiek zich in het verleden gevoelig toonde voor lobbygroepen, die het opnamen voor kwakzalverijen, toen die door regelgeving dreigden te worden benadeeld. Zo blijft het nutteloze ‘enzympreparaat’ Vasolastine tot op de dag van vandaag erkend als geneesmiddel, terwijl reeds lang vaststaat dat het niet werkzaam is. De namen van Veder-Smit en Simons zijn aan die historie onlosmakelijk verbonden.

 

Wij willen er hier nog eens op wijzen dat alternatieve geneeswijzen hun werkzaamheid niet hebben kunnen aantonen en dat slechts een klein deel van de bevolking er gebruik van wenst te maken. Volgens recente gegevens van CBS bezocht in 2006 nog maar 6,3 % van onze bevolking een alternatieve genezer, anders dan de eigen huisarts, terwijl nog maar 3,6 % van de huisartsen iets alternatiefs doet. De onwerkzaamheid van deze geneeswijzen is er ook de reden van dat ze aan de medische faculteiten niet worden onderwezen. Als fiscale maatregelen ertoe kunnen leiden dat minder mensen van deze hulp gebruik maken, dan is de volksgezondheid daar zeer mee gediend, want schadelijk zijn ze altijd. Daarbij denken wij nog niet eens aan de excessen, die met enige regelmaat in het nieuws komen. Het betreft meer de valse hoop, de medicalisering, de absurde ideeën, de financiële schade en de soms optredende vertraging of ondermijning van een wel effectieve therapie, die gevolg zijn van de alternatieve geneeskunde.

Wij dringen er dus bij u op aan, ook mede gezien de Europese herkomst van de motivatie, deze maatregel onverkort te steunen.

 

In dit verband willen wij u ook nog eens wijzen op de onrechtvaardigheid in het systeem van aanvullende ziektekostenverzekeringen, waarin alternatieve geneeswijzen veelal zijn opgenomen tezamen met wel zinvolle aanvullingen op het basispakket. Niet-gebruikers van alternatieve geneeswijzen betalen nu onvrijwillig mee aan de vergoeding van die flauwekul en hebben geen andere mogelijkheid zo’n aanvullende verzekering af te sluiten. Mocht de voorgenomen btw-maatregel er nu toe leiden dat zij door een wellicht in te voeren premieverhoging nog meer moeten gaan betalen voor deze koppelverkoop, dan zou dat echt schandalig zijn. Hopelijk wilt u uw invloed op de verzekeraars aanwenden om hen daartegen te waarschuwen. Het is deze zorg, die ons er ook toe brengt een kopie van dit schrijven te verzenden aan de minister van VWS.

 

Hoogachtend,

 

Dr. C.N.M.Renckens, vrouwenarts

Voorzitter

Naschrift onder brief aan Kamercommissie over btw op kwakzalverij

Bij de stemmingen over het Belastingplan 2008 heeft staatssecretaris De Jager zich niet verzet tegen een breed gedragen motie waarin om uitstel werd gevraagd van de btw-heffing op alternatieve geneeswijzen. De motie werd aangenomen (22 november) en leidt ertoe dat de staatssecretaris komend voorjaar zal komen met het resultaat van nader onderzoek hoe de voorgenomen maatregel in de praktijk kan worden toegepast en gecontroleerd. Het lijkt lastig om een belastinginspecteur te laten beslissen of een bepaalde behandeling medisch is, cosmetisch van aard of alternatief. Dit probleem zal worden bestudeerd, waarna deze Europeesrechtelijke belastingmaatregel toch ingevoerd zal worden. De Jager zei nadrukkelijk dat hij akkoord ging met uitstel, maar dat dit geen afstel mocht worden. Verstandige woorden, want het is niet uit te leggen waarom kermisexploitanten wel btw moeten betalen, maar aanbieders van kermisgeneeskunde niet!

 

Tweede naschrift (van de webredactie)

Kermisexploitanten en attractieparken betalen inderdaad btw, maar zij vallen in het lage tarief. Plannen om ze het hoge tarief te laten betalen zijn ingetrokken, omdat vrijwel alle Nederlanders dat in de portemonnee zouden voelen en omdat veel kermisexploitanten dan zouden moeten stoppen.

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 29 maart 2017

Het OM heeft de aangifte van de VtdK tegen magnetiseur Van Dommelen geseponeerd omdat er niet voldoende hard bewijs zou zijn. Dat is vreemd.

artikelen - 06 januari 2017

Alternatief genezers proberen via een vermelding in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs via een omweg aan rijkssubsidie te komen.

artikelen - 16 november 2016

Op 1 oktober 2016 vond het Symposium ‘BTW voor kwakzalvers, een gerechtelijke dwaling?’ plaats. Hier vindt u een kort verslag mét video's.