Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 23 april 2013

Magnetiseur vrijgesteld van btw-heffing, alsof hij een erkend beroep uitoefent

Alom is geschokt gereageerd op een uitspraak in hoger beroep van het Bossche gerechtshof op 18 april 2013, waarin een magnetiseur vrijstelling van btw-heffing kreeg, omdat zijn diensten gelijkwaardig werden geacht aan die van psychologen en psychiaters.

Magnetiseur vrijgesteld van btw-heffing, alsof hij een erkend beroep uitoefent

De volgende link verwijst naar berichtgeving in Medisch Contact en deze bevat ook een link naar de uitspraak.

Letterlijk stelt het Hof: ‘4.18. Gelet op de in 2.3 tot en met 2.8 vastgestelde feiten is het Hof van oordeel dat aannemelijk is dat de kwaliteit van de door belanghebbende verleende behandelingen, gelet op zijn beroepskwalificaties, kan worden aangemerkt als gelijkwaardig aan die van soortgelijke behandelingen door psychiaters, psychologen of elk ander (para)medisch beroep. In het bijzonder steunt het oordeel van het Hof op de volgende feiten. Ten eerste komen patiënten bij belanghebbende terecht na verwijzing door huisartsen, psychologen en kinderartsen. Ten tweede heeft belanghebbende de opleiding ‘Paranormaal Therapeut’ op HBO-niveau gevolgd en beschikt hij over het bijbehorende diploma. En ten slotte komen de kosten van de behandelingen van belanghebbende voor vergoeding door zorgverzekeringsmaatschappijen in aanmerking op de wijze zoals vermeld in 2.8.’

Er zijn in ons land geen instanties die toezicht houden op de alternatieve geneeskunde, laat staan aan de beoefenaren van die geneeswijzen erkenningen of privileges zouden kunnen toekennen. Elke afgekeurde garagehouder of overspannen onderwijzer, die zich een weekend in een boekje verdiept, kan een praktijk starten als homeopaat of acupuncturist. Hier en daar hoor je wel de roep om een registratiestelsel, bijvoorbeeld parallel aan het BIG-register, maar daarvoor bestaat, anders dan in België, in ons land geen parlementaire meerderheid. En dat is een groot goed! Elke vorm van registratie of erkenning zal door de kwakzalver uitgebuit en uitgedragen worden als erkenning van de werkzaamheid van zijn methode en de betrouwbaarheid van hem/haar als persoon en hulpverlener. Nu er binnen de diverse vormen van alternatieve geneeskunde geen uniform, wetenschappelijk gefundeerd corpus is waaraan getoetst kan worden, is beoordeling op kwaliteit ten enenmale onmogelijk. Als je acupuncturisten, chiropractors en homeopaten wil erkennen, dan dienen ook exorcisten, iriscopisten en handopleggers geregistreerd te worden.

Dit leidt er intussen wel toe dat de enige instanties, die wel menen kaf van koren te kunnen onderscheiden de zorgverzekeraars en de rechters zijn. Dat zorgverzekeraars in hun aanvullende fondsen de meest absurde kwakzalverij vergoeden, dat is een smet, die al zolang op hun blazoen zit, dat je geneigd bent erover heen te kijken. Schandalig blijft het. En met rechters is het niet veel beter gesteld. Bovenstaand bericht betreft een uitspraak van het Bossche Hof waarin beweerd wordt dat een magnetiseur (met een jaarinkomen van ongeveer € 100.000) een gelijkwaardige prestatie levert als BIG-ingeschreven psychologen en psychiaters. Het Hof is door de kwakzalver een rad voor de ogen gedraaid in de vorm van zijn talrijke lidmaatschappen en opleidingen en de beweerde verwijzingen door (disfunctionerende) huisartsen psychologen en (integratieve) kinderartsen sloten daarbij naadloos aan. Tot overmaat van ramp vergoedden circa dertig zorgverzekeringsmaatschappijen de kosten van de magnetische behandelingen. Tot 2013 geschiedde dat zelfs uit de basisverzekering. Aldus kon het Hof ongedwongen tot dit schandalige en voor de echte psychologen en psychiaters diep beledigende vonnis komen. Wat hiertegen, behalve cassatie aantekenen, ondernomen moet worden is niet een, twee, drie duidelijk, maar wel is evident dat het oordelen over de waarde van geneeswijzen te ingewikkeld is om aan verzekeraars en rechters over te laten.

De uitspraak is extra curieus omdat een Haags hof nog enkele weken eerder bij de beoordeling van de claims van een alternatief arts (Sickesz, orthomanueel geneeskundige) had gesteld dat bij de beoordeling daarvan de normen van evidence based medicine maatgevend behoren te zijn.

 

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 17 november 2021

Kwakzalverij is:(a) elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier(b) dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën(c) die actief onder het publiek worden verspreid (‘overpromotion’)(d) zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en […]

page - 14 december 2019

Mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem, zijn nog een graadje kwetsbaarder dan somatische patiënten. Ze zijn eerder geneigd om hun aandoening te ontkennen, ze schamen zich er doorgaans voor en bestempelen psychofarmaca eerder als ‘chemische troep’. Hun toevlucht tot psychokwakzalvers heeft soms fatale gevolgen. Wat doen de overheid, de IGJ en het OM? En […]

page - 15 juli 2019

De VRT-website zocht het voor u uit. Dat het woord ‘chefsache’ uit het Duits komt, zal u wellicht niet verbazen. “Het betekent letterlijk een zaak die zo belangrijk is dat de opperste chef er zich mee gaat bemoeien”, legde Els Snick uit. Zij is docente Duitse Taalkunde aan de Hogeschool Gent. “In Duitsland wordt het […]