UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 04 juni 2017

KNMG roept Platform Integrale Gezondheidszorg tot de orde

KNMG aan Platform Integrale Gezondheidszorg: Uren die artsen aan alternatieve geneeswijzen besteden tellen niet mee bij hun herregistratie.

KNMG roept Platform Integrale Gezondheidszorg tot de orde

Foto: https://www.platform-ig.nl/

Het artsengenootschap KNMG heeft het Platform Integrale Gezondheidszorg op de vingers getikt vanwege foute beweringen in zijn petitie ‘Alle uren tellen’. Het platform is met klem gevraagd deze te verwijderen. “En wel direct”, aldus het KNMG. ‘Foute beweringen’ is hierin een voorzichtige woordkeuze, er zijn er die het ‘leugens’ noemen.

Het patiëntenplatform Integrale Gezondheidszorg (IG) vindt dat artsen bij hun BIG-herregistratie patiënturen die ze hebben besteed aan alternatieve behandelingen ook mee zouden mogen tellen. Dat is afwijkend van de regelgeving. Het platform is daarom een petitie gestart om complementaire artsen in het BIG-register te houden, ook al hebben de meeste onvoldoende patiënt-uren in de reguliere gezondheidszorg.

Het Platform IG, een bundeling van organisaties met affiniteit voor alternatieven als acupunctuur, homeopathie, bioresonantie en antroposofie, ging tot voor kort door het leven als patiëntenplatform complementaire gezondheidszorg (PPCG). Samen met de AVIG, een vereniging voor alternatieve artsen bouwt het platform bovendien de website Wijzer naar Gezondheid. Op de site komt “betrouwbare informatie over integrale gezondheidszorg en over gekwalificeerde behandelaars die deze zorg verlenen.” 

Alle uren tellen

Het platform heeft half mei een petitie ter ondertekening op de website van de Stichting Petities.nl gezet, onder de kop: ‘Alle uren tellen – Behoud complementaire artsen in het BIG-register’. Meer dan drieduizend mensen hadden eind mei de petitie ondertekend. De ondertekening sluit 14 augustus 2017,de petitie wordt daarna aangeboden aan de (gezondheidsspecialisten) van de Tweede Kamer.

Gediplomeerde gezondheidsbehandelaars (onder meer verpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers) moeten sinds begin dit jaar in het kader van de wet BIG in het bezit zijn van een (her)registratie die niet ouder is dan vijf jaar. Dit was al het geval voor specialisten; basisartsen hebben als enigen uitstel gekregen tot eind dit jaar. Zonder (her)registratie mogen ze niet meer als arts of specialist werken en zich ook niet meer zo noemen.  

Voor herregistratie moeten behandelaars kunnen aantonen dat ze voldoende werkervaring hebben. Artsen en specialisten moeten bijvoorbeeld in de periode van vijf jaar voorafgaande aan herregistratie 2.080 uur hebben gewerkt. Er mogen alleen uren worden meegeteld waarin is gewerkt als regulier arts. Richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in het veertig pagina’s tellende document ‘Beoordelingskader artsen’ van het ministerie van Volksgezondheid. Hierin is te vinden hoe herregistratie moet worden aangevraagd en aan welke criteria moet worden voldaan. Er zijn vergelijkbare Beoordelingskaders opgesteld voor verschillende disciplines, in samenspraak met het ministerie en met de beroepsgroepen; voor artsen en specialisten is het KNMG geraadpleegd.

Alternatieve behandelingen

In het beoordelingskader is vastgelegd dat alternatieve behandelingen niet vallen onder de serieuze geneeskunde. Wetenschappelijke onderbouwing voor effectiviteit ervan ontbreekt immers. In paragraaf 3.2.3 van het Beoordelingskader staat onder het kopje ‘Niet reguliere behandelwijzen of alternatieve zorg’ dat het verlenen van zorg die niet tot de reguliere gezondheidszorg wordt gerekend niet als relevante werkervaring voor herregistratie in het BIG-register mag worden geteld.

De folder meldt vervolgens expliciet: “Hiertoe behoren homeopathie en acupunctuur maar ook andere interventies en therapieën die niet passen binnen de kaders van het deskundigheidsgebied waarvoor de zorgverlener in het BIG-register is geregistreerd. Zorgverleners die zowel reguliere als niet-reguliere behandelwijzen toepassen kunnen in het kader van herregistratie alleen werkzaamheden meetellen die tot de reguliere gezondheidszorg behoren.”

Het Platform Integrale Gezondheidszorg is het hier niet mee eens. Het platform – met in zijn kielzog alternatieve artsen – ziet de bui al hangen. De meeste alternatieve artsen – er zijn er in Nederland naar schatting duizend, de meeste zijn basisarts – werken bijna voltijds alternatief. Ze zullen daarom geen herregistratie krijgen en worden geschrapt uit het BIG-register.

Doktersuren

Wie dan niet voldoende reguliere doktersuren heeft gemaakt, moet zich dan ‘arts, niet praktiserend’ noemen, voorspelde kwakzalverbestrijder Jan Willem Nienhuys in juli 2016 al in een column op de website van Skepsis. Het einde van de kwakzalverij, alternatieve artsen zullen verdwijnen, zo tikte hij op in een optimistische bui.  

Het Platform IG is het niet eens met de criteria die het ministerie van VWS hanteert voor BIG-herregistratie; het vindt acupunctuur en homeopathie en activiteiten als bioresonantie ook geneeskunde. In een petitie aan de Tweede Kamer eist het wijziging van het Beoordelingskader.

In de petitie stelde het platform dat de minister van Volksgezondheid met haar herregistratierichtlijnen over artsenwerkuren in zou gaan tegen het advies van het artsengenootschap KNMG. Ook stelde het platform in zijn petitie dat “de artsenorganisatie KNMG er altijd voor heeft gepleit en de minister heeft gevraagd acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde als artsenwerk te beschouwen als het wordt toegepast door artsen.”

Niet juist

Het KNMG, eind mei geconfronteerd met deze foute beweringen in de petitie, e-mailt de redactie van deze website direct terug: “Deze tekst is inderdaad niet juist, zoals u al veronderstelt. Wij hebben de initiatiefnemers bericht dat het Beoordelingskader voor artsen, waar de KNMG aan heeft bijgedragen, duidelijk maakt dat homeopathie, acupunctuur en natuurgeneeskunde niet onder de voor herregistratie meetellende uren vallen.

Waar de KNMG voor heeft gepleit, en wat ook is gebeurd, is dat als een alternatieve arts tevens uren aan reguliere geneeskunst besteedt, deze specifieke uren wel meetellen. Maar overige uren, bijvoorbeeld besteed aan homeopathie en acupunctuur, dus niet. En daar heeft de KNMG zich ook niet voor ingespannen. Wij hebben de initiatiefnemers met klem gevraagd om deze passage vandaag te verwijderen.”

Voor de volledigheid: Het platform heeft dezelfde dag de petitietekst aangepast. Onder het kopje ‘Nieuws’ op de petitiewebsite staat nu (inclusief taal- en tikfouten): “Zojuist heeft de KNMG Het volgende bericht gestuurd. Wij waren er op basis van onze bronnen vanuit gegaan dat de KNMG dit standpunt deelde, maar dat blijkt onjuist. Uiteraard betreuren wij dit standpunt. De tekst van de lopende petitie is in overleg door Petities.nl aangepast: waar “deskundigen” staat onder “constateren” stond “de KNMG”, waar “deskundigen” staat onder ‘en verzoeken’ stond “deskundigen (KNMG en WHO)”. Als u uw ondertekening wilt terugtrekken, laat dit weten aan webmaster@petities.nl”.

Oproepen

De petitie heeft inmiddels meer dan drieduizend handtekeningen (eind mei) opgeleverd mede dankzij oproepen op de websites van alternatieve artsenclubs zoals AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde). Ook de VHAN (Vakgroep Homeopathische Artsen Nederland), in 2012 opgegaan in de toen opgerichte AVIG, roept op zijn (nog bestaande) website leden op de petitie te ondertekenen.  

De AVIG heeft 285 leden, turfde Nienhuys die sinds 2008 een administratie bijhoudt van alternatieve artsen in Nederland. Een zestigtal artsen van de AVIG (en nog eens twee dozijn andere) heeft de leugenachtige petitie niet-anoniem ondertekend, telde Nienhuys. Opmerkelijk: de petitie begint met “Wij patiënten van complementair werkende artsen…”).

Onder de arts-ondertekenaars een paar bekenden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, zoals chelatiearts en Lyme-genezer Geert Kingma en natuurarts Johan Bolhuis. Ook de zelfbenoemd Lyme-genezer (en nog veel meer) Paul van Meerendonk en natuurarts Katharina Deutsch-Hall ondertekenden de petitie. Deutsch werd in maart 2016 voor een half jaar voorwaardelijk uit het BIG-register geschrapt.

Andere suspecte arts-ondertekenaars: arts-astroloog Dick Nicolai en bioresonantie-arts Durk Meijer. Het Platform IG is eind maart 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De drijvende kracht erachter is Ruth Seldenrijk. Hij was ook voorzitter van voorganger PPCG. Seldenrijk is een in 1982 gepromoveerd celbioloog. Met zijn opgedane kennis heeft hij niet veel gedaan. Hij afficheert zich als denker en is jaren directeur geweest van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), een vereniging met een streng christelijke inslag. Ook was Seldenrijk, als voorzitter van de NPV, lid van het directieberaad van de Patiëntenfederatie NPCF. De meeste tijd heeft hij gewerkt als godsdienstdocent op verschillende protestantse scholen.

Strak in de geloofsleer

De zelfbenoemde ethicus, wonend in het antroposofisch gekleurde Zeist, is strak in de geloofsleer. Homoseksualiteit is volgens Seldenrijk, die onder meer een boek schreef over homoseksualiteit in christelijke kring, uit den boze, zijn god heeft het niet zo bedoeld.  

In een kritiekloos interview in het Reformatorisch Dagblad (oktober 2009) staat het volgende citaat: “Het besef dat de homoseksuele praxis niet spoort met de Bijbel leeft breed. Waakzaamheid is echter geboden. We mogen de persoon zelf niet afwijzen, wel zijn homoseksualiteit.”

Ook over euthanasie houdt Seldenrijk er “frisse” ideeën op na. Eén briljante gedachte van Seldenrijk, neergepend in een e-mail aan de redactie van deze website, namens het Platform IG, mag niet onvermeld blijven: “Het zal u verheugen dat wij als stichting voor patiënten de ervaring van patiënten graag serieus nemen en steunen. Al was het maar omdat de hele gezondheidszorg bestaat bij de gratie van de patiënt. Als die er niet was, hadden we zelfs deze correspondentie met u niet kunnen voeren.”

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 01 december 2020

Minister van Ark geeft antwoorden op Kamervragen over BIG-registratie van alternatieve artsen.

artikelen - 16 september 2020

Chiropractor Ronald van der Kuil uit Lisse grossiert in rare titels en het BIG-registernummer dat hij gebruikt, bestaat niet.

artikelen - 13 juli 2020

De alternatieve wereld trekt ten strijde tegen het RIVM en gelooft meer in actieclubs als Viruswaanzin.