UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 31 maart 2009

Duitse CAM-koepel genomineerd voor 14 Nobelprijzen

Het Duitse Hufelandgesellschaft, een koepelorganisatie van 21 alternatieve organisaties die samen 20.000 artsen vertegenwoordigen, heeft in 2005 een boek gepubliceerd waarin een groot aantal ontdekkingen staan, waarmee zij met een voorzichtige telling 14 Nobelprijzen kunnen verdienen. Professor em. Martin Lambeck (natuurkunde, Berlijn) zal ze morgen voordragen.

Duitse CAM-koepel genomineerd voor 14 Nobelprijzen

Het boek is ‘Leistungsverzeichnis’ getiteld en is bewerkt door een heuse Duitse professor, namelijk professor doctor Manfred Rimpler, voorzitter van een van de deelorganisaties van het Hufelandgesellschaft. Professor Martin Lambeck kondigt zijn plannen aan in het zojuist verschenen blad Skeptiker. (Als u wilt weten wat de kwalificaties van professor Lambeck zijn moet u even op de link drukken, of de voetnoot onderaan raadplegen.)

 

Homeopathie

1. Een aantal ontdekkingen betreft de homeopathie. Het similiabeginsel (elke ziekte kan worden genezen door een middel dat gelijkende symptomen teweegbrengt bij gezonden) is natuurlijk goed voor een Nobelprijs. Omdat de ontdekker Hahnemann ervan al bijna 166 jaar dood is, komt die zelf niet in aanmerking, maar bij het Hufelandgesellschaft zijn vast personen te vinden die hiervoor een sluitend bewijs geleverd hebben.

2. De hoge verdunningen in de homeopathie zijn al goed voor drie Nobelprijzen. In de eerste plaats natuurlijk de ontdekking dat afwezige moleculen nog invloed uitoefenen. Volgens de gangbare theorie oefenen moleculen van geneesmiddelen, voedingsmiddelen, gifstoffen en allergenen een invloed uit die niet verder reikt dan ongeveer 0,0000001 millimeter. Je hebt er dus heel veel van nodig voor een merkbare invloed op het lichaam. Maar volgens de homeopathie kan het met nul moleculen al! Sterker nog, wanneer een vloeistof met nul werkzame moleculen wordt verstoven over melksuikerkorrels, dan is na verdamping de werkzaamheid van de vloeistof op de melksuiker overgegaan.

3. Verder komt het zogeheten zuiverheidsfenomeen ook in aanmerking voor een prijs. Bij het bereiden van homeopathische (en vele antroposofische) middelen wordt verdund met alcohol. De gebruikte ethanol bevat echter tal van stoffen in kleine hoeveelheden (onder andere methanol en allerlei stoffen die afkomstig zijn uit de grondstoffen van de alcohol). Men zou denken dat een willekeurig homeopathisch middel C30 dus tegelijk ook C28 methanol, C26 ijzer, C26 suikerbieten, C26 aardappelen enzovoort zou zijn. Dit is niet zo (volgens de homeopaten) en dit is ten minste even opzienbarend als de ontdekking van de röntgenstralen of de kernsplijting of het Standaard Model in de elementairedeeltjestheorie.

4. Ten slotte is er nog het schudfenomeen. Voor de homeopathische middelen is het essentieel dat ze na elke verdunning geschud worden door stoten tegen een elastisch object zoals een kalfslederen boekband. Dit milde stoten (in de voorgeschreven aantallen malen, meestal 10) is een absoluut essentiële toevoeging aan de beweging der water- en alcoholmoleculen die elk voor zich misschien wel een biljoen maal per seconde met een snelheid van 500 meter per seconde tegen andere moleculen stoten. Dit zijn samen drie prijzen voor scheikunde.

 

Wiskunde

Helaas is er geen prijs voor wiskunde en logica (Nobel vond dat er daar al genoeg prijzen voor waren en die wat minder praktische vakken hadden niet zijn belangstelling), maar anders zou de homeopathie hier ook prijzen kunnen scoren. De homeopathie heeft namelijk een verrassend eenvoudige methode bedacht om erachter te komen welke ziekteverschijnselen die binnen een jaar optreden nadat een gezond persoon een homeopathisch middel inneemt ook door dat middel veroorzaakt zijn. De homeopathische ontdekking is dat elk ziekteverschijnsel door het middel veroorzaakt wordt. De bovenmenselijke logische vermogens die tot deze conclusie hebben geleid, doen de genieën van Gauss, Hilbert, Russell, Gödel en elke andere levende of dode wiskundige of logicus verbleken tot flakkerend kaarslicht in de helle zonneschijn der homeopathie. De wiskundigen en statistici en psychologen die hier op de hun eigen pathetische manier bezwaar tegen maken, moeten zich vlug gaan schamen want het zijn geen eens dokters!

 

Antroposofie

5. De antroposofen worden apart tweemaal genomineerd: ten eerste voor hun ontdekking dat men de geneeskrachtige werkzaamheid van planten kan leren kennen door ‘Pflanzenbetrachtung’, dus door de planten aandachtig te beschouwen.

6. Ook hun ontdekking van alle ‘verticale’ verbanden tussen planeten, elementen, lichaamsdelen en geneeskrachtige planten is goed voor een Nobelprijs. Critici zullen zeggen dat dit eigenlijk bedacht is door Rudolf Steiner, en die is net 74 jaar dood. Deze man deed nog wel meer opzienbarende ontdekkingen, bijvoorbeeld dat het bloed niet door het hart wordt voortgestuwd in de bloedvaten. Het is juist andersom: het hart is een soort waterram die wordt aangedreven door de stuwkracht van het bloed zelf, en het hart dient dus om het bloed telkens even te stoppen, zodat er een dynamisch evenwicht komt tussen leven en dood. Maar fysicus Lambeck wil het Hufelandgesellschaft niet voor de waterramtheorie van de hartwerking nomineren.

 

Elektroacupunctuur en bioresonantie

7,8. De elektroacupunctuur volgens Voll (EAV) en aanverwante technieken zoals bioresonantie zijn eveneens goed voor een aantal Nobelprijzen. Bij deze techniek wordt de huidweerstand gemeten. Die geeft niet alleen informatie over de toestand van organen op afstand. Als men in de nabijheid van de stroomdraad homeopathische medicamenten in dichte glazen buisjes zet, geven die trillingen af die op de meetstroom worden overgebracht. Met die meetstroom reizen die trillingen dan via meridianen naar de desbetreffende organen, waarbij ogenschijnlijk de spot gedreven wordt met de wet van Ohm. Bij de organen aangekomen, prikkelen deze meereizende trillingen ze, waarna de nieren, het hart, de hypofyse of de drievoudige verwarmer enzovoorts per kerende post een signaal terugsturen naar het meetpunt. Dan verandert die retourtrilling de weerstand van het meetpunt, alweer een innovatie van de welbekende wet van Ohm. Zowel het feit dat die medicamenten trillingen uitzenden, als het hele ingewikkelde proces dat begint met de overdracht op de meetstroom zijn goed voor een Nobelprijs.

9, 10, 11. Bij bioresonantie blijkt dat de mens zelf, en trouwens ook allergenen zoals kattenhaar allerlei zwakke signalen uitzenden. Die signalen zijn zo zwak dat de gewone natuurkunde ze nog niet ontdekt heeft, dus de detectie daarvan is Nobelprijswaardig. Ook hier weer dus twee Nobelprijzen, de ene voor het bestaan, en de andere voor de geavanceerde detectors. Maar deze signalen kunnen worden gesplitst in gezonde harmonische en ongezonde disharmonische, en de disharmonische trillingen kunnen worden omgekeerd en veranderen dan in genezende stralen. Dit is natuurlijk niet de verfoeilijke symptoombestrijding van de vermaledijde allopaten, maar genezing van binnenuit! Alweer prijs!

Er is een klein groepje kwaadaardige rancuneuze criticasters dat aan de grootsheid van deze ontdekkingen afbreuk probeert te doen. Die zeggen bijvoorbeeld dat de harmonische trillingen bij bioresonantie gewoon de velden zijn die door de wisselspanning van het elektrische net geproduceerd worden en die opgepikt worden door de meetkabels van de amateuristische bioresonantie-apparaten, die door hun povere afscherming als antennes werken. De disharmonische trillingen zijn gewoon thermische ruis. Het zij verre van professor Lambeck om aandacht aan deze smadelijke speculaties te schenken.

Deze EAV-groep is dus goed voor vijf prijzen in natuur- en geneeskunde, en de oplettende lezer die de stand bijhoudt, is dus bij elf Nobelprijzen en een Fieldsmedaille.

 

Acupunctuur

Helaas zit de Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄfA) niet onder de grote brede koepel van het Hufelandgesellschaft, anders zou er misschien voor de acupunctuur en de meridiaantheorie ook nog wel een prijsje af kunnen. De VtdK doet strikt vertrouwelijk een goed woordje bij Martin Lambeck om die er toch ook maar bij te betrekken. We hebben ook een kandidaat, namelijk een neuro-acupuncturist tevens heuse Duitse professor in de moleculaire farmacologie aan de universiteit van Witten/Herdecke die toevallig in Nederland woont (zo pikt Nederland ook een graantje mee). Hij is wat moeilijk te vinden op de website van de universiteit, maar met een telefoontje naar professor Petra A. Thürmann aldaar is hij wel te vinden.

 

Aardstralen

12, 13, 14. In het boek van het Hufelandgesellschaft staat op pagina 31 iets over aardstralen, wat op zich al drie Nobelprijzen waard is: namelijk één voor het bestaan van aardstralen, één voor de ontdekking dat aardstralen de draairichting van lichaamsvloeistoffen beïnvloeden, en één voor de meting van deze draairichting (wat het ook mag zijn) door de arts. Wat staat er namelijk op pagina 31: ‘Testung der Drehrichtung von Körpersäfte (z.B. Geopathietest)’. Lambeck is er geestdriftig over: drie reisbiljetten voor Stockholm in één enkele zin! Wat een service van het Hufelandgesellschaft!

 

Kosmologie en Standaard Model

We zijn al bij 14 Nobelprijzen, maar het boekje van het Hufelandgesellschaft bevat nog een opzienbarende ontdekking. Hiervoor is wat uitleg nodig. Alle deeltjes vertegenwoordigen een bepaalde hoeveelheid energie en dus een bepaalde hoeveelheid massa. Protonen en neutronen, die ogenschijnlijk de bulk van de gewone massa om ons heen uitmaken bestaan uit up- en downquarks. De massa van die quarks (die zij wellicht ontlenen aan interactie met het Higgsveld) is tamelijk klein ten opzichte van de massa van de protonen en neutronen, samen maar een procent of twee. Ze worden echter bij elkaar gehouden door de sterke kernkracht, en die wordt bemiddeld door gluonen. Het is dus binnen in zo’n proton een va-et-vient van gluonen (zo intens, dat het eigenlijk niet goed door te rekenen valt), en in die gluonen, in dat veld van de sterke kernkracht, zit het merendeel van de energie (dus de massa) van het proton of neutron. Aldus het Standaard Model van de elementairedeeltjestheorie. Op pagina 26 kondigt de Hufeland-Verzeichnis echter een ontdekking aan waarmee het Standaard Model naar de schroothoop kan, en de dure versnellers van het CERN ook – voorzover ze daar al niet zijn, natuurlijk –; bovendien wordt de oplossing van een belangrijk kosmologisch probleem dichterbij gebracht. Alles in het universum bestaat uit elektromagnetische trillingen en de echte massa is slechts 1 deel per 100.000, staat er op pagina 26.

Men zou kunnen denken dat de auteur in de war is met iets anders, namelijk met het feit dat de straal van een atoom typisch 100.000 keer die van de atoomkern is, maar dat kan niet, want daarmee is de massa van een atoom geconcentreerd in ruwweg het 1.000.000.000.000.000ste deel van het volume van het atoom. De opmerking op p. 26 kan slechts op één manier worden uitgelegd, namelijk dat de totale massa-energie van de elektromagnetische trillingen die met een mens van 75 kilo geassocieerd is ongeveer 7500 ton bedraagt. De astronomen breken zich echt het hoofd over de vraag waar en wat de ‘donkere massa’ van het universum is, maar het Hufelandgesellschaft heeft het ontdekt. Er is veel meer elektromagnetische interactie dan vermoed werd, en dat is ontdekt door Duitse dokters, aangevoerd door een echte Duitse professor. Driewerf hulde!

 

Nog drie prijzen

Misschien kan het boekje waar dit zo bondig in is uitgelegd, ook maar meteen de Nobelprijs voor Literatuur krijgen, en de Nobelprijs voor de Vrede zit er ook in: worden door deze ontdekkingen niet meteen alle ziekten uitgebannen? Linus Pauling kreeg zijn Nobelprijs voor de Vrede voor heel wat minder. Wie weet kan de Nobelprijs voor Economie er ook nog wel bij: hoe men op basis van helemaal niets een multimiljoenenbedrijf kan grondvesten en bovendien 20.000 dokters met zaagsel tussen de oren aan het werk kan houden.

 

Bron

Martin Lambeck, Was tun 20 000 deutsche Ärzte? Die Hufelandgesellschaft, das holistische Weltbild und ein Gegenentwurf. Skeptiker, Jg. 22 (1/2008) , p.11-17.

English summary

The claims of German alternatieve medicine are good for about 14 Nobel prizes, not counting Literature (for magnificent fiction), Peace (eradication of all disease) and Economy (for keeping 20.000 dimwitted physicians employed). Prof. Martin Lambeck will announce the candidacy of the Hufelandgesellschaft tomorrow.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Noot.

Professor Lambeck is een fervent bestrijder van natuurkundige pseudowetenschap en al twintig jaar lid van de wetenschappelijke raad van de GWUP, de Duitse zuster van de Stichting Skepsis, en uitgeefster van het blad Skeptiker. De geplande datum waarop professor Lambeck zogenaamd zijn voorstellen naar het Nobelcomité zou sturen is niet willekeurig gekozen.

 

 

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 25 maart 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier op de tien Zweden geloven in paranormale zaken / Indiaas ayurvedisch topmerk mag geen reclame meer maken.