UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Dertien genomineerden op Longlist Meester Kackadorisprijs 2017

Uit een ongemeen groot aantal meldingen heeft de jury van de Meester Kackadorisprijs 2017 de volgende longlist van maar liefst dertien kandidaten vastgesteld, die in alfabetische volgorde hieronder worden geïntroduceerd. 

De jury moest een keuze maken uit nog meer meldingen en schrijft dit enthousiasme van de briefschrijvers toe aan de aanhoudende diligentie van onze leden en de meer nadrukkelijke oproep via NTtdK en via de gereanimeerde Nieuwsbrief om kandidaten te noemen.

Zoals bekend is de prijs bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’ (klik hier voor het reglement). Alle genomineerden zijn inmiddels per mail op de hoogte gesteld van hun kandidatuur.

De winnaar zal op zaterdag 7 oktober voorafgaand aan het middagsymposium worden bekend gemaakt, waarna deze – mits aanwezig – in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te spreken. De jury en het bestuur danken de leden die kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs 2017 hebben voorgedragen.

Longlist genomineerden Meester Kackadorisprijs 2017:

1.         BIT Magazine

Ons land telt 450.00 paarden en veel paardenliefhebbers lezen BIT, dat naar eigen zeggen over deze edele diersoort schrijft met ‘meer paard, meer passie en meer plezier’. Het prettig leesbare blad verschijnt 10 maal per jaar en geeft in toenemende mate de ruimte aan veterinaire kwakzalvers. Zo kwamen in de afleveringen van het afgelopen seizoen aan de orde: de biotensor als diagnosticum, de craniosacraaltherapie, lasertherapie, dry needling, electrolyten en zelfs de Bemertherapie.

Ook de homeopathie krijgt het voordeel van de twijfel, terwijl in een artikel over inenten gelukkig wel hoor en wederhoor plaats vond, maar dat was een uitzondering. Vroeger trof men dergelijke alternatieve verhalen vooral aan in het blad Vrijruiter, deels gevuld met alternatieve wartaal en paardengefluister, maar het BIT magazine met zijn veel grotere oplage begint helaas steeds meer gelijkenis te vertonen met dat blad (oplage 1000).

Ook de Dierenkliniek Den Hoek krijgt redactionele ruimte: hier worden cursussen gegeven in het gebruik van de biotensor. Dat er universitair geschoolde dierenartsen zijn die alternatieve behandelzijn toepassen draagt bij aan de verwarring die de lezer van BIT ten deel komt, dit te meer omdat wellicht bekend is dat de KNMvD (de winnaar van de Meester Kackadorisprijs 2016) zich niet distantieert van dergelijke dierenarts-kwakzalvers, een groot probleem op zich. Ook van de zijde van de Partij voor de Dieren wordt niets vernomen waaruit enige bezorgdheid over deze vormen van kwakzalverij zou blijken. 

2.         B & W, Utrecht

In mei 2017 werd in de Utrechtse gemeenteraad een motie over gezondheidsklachten van bewoners in de wijk Lombok ingediend door de raadsleden van de PvdA, PvdD, D66 en GL, aangenomen en aangeboden aan de wethouder van Volksgezondheid /GGD. De raadsleden vinden dat er een oplossing moet komen voor de problemen van bewoners veroorzaakt door de zendmast in de toren van de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat in Lombok.

De motie werd aangenomen en dat werd door de ‘slachtoffers’ van deze elektromagnetische velden (EMV) gezien als een belangrijke stap naar het erkennen van elektrogevoeligheid van personen en van EMV als bron van gezondheidsklachten. VVD, CDA, SP en Student & Starter stemden tegen omdat er volgens deze partijen al voldoende gemonitord wordt en er nog steeds geen enkel verband aangetoond tussen mogelijke straling van de masten en gezondheidsklachten. Opmerkelijk is dat ook de Partij voor de Dieren de motie mede indiende, waar er nog nooit elektrogevoeligheid is gezien bij dieren, die leven nabij zendmasten en/of hoogspanningsleidingen.

Het gemeentebestuur zegde bij monde van wethouder Victor Everhardt toe dat Utrecht de mogelijke effecten van de straling van zendmasten op de gezondheid nog scherper zal gaan controleren. Dat gebeurt nu al, maar omdat er zorgen bestaan onder bewoners van Lombok, wordt dat nog beter in de gaten gehouden. 

3.         CIRAN

CIRAN valt onder de Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering. Het is een revalidatie-instelling met negentien vestigingen en heeft een jaaromzet van ruim 44,6 miljoen euro. Er worden jaarlijks ruim 4000 patiënten behandeld, voornamelijk lijdend aan chronische pijn en vermoeidheid. Vrijwel alle zorg wordt uitbesteed, in het laatste jaar was dat goed voor 40 miljoen.

CIRAN biedt een unieke behandelmethode: elementaire therapie. Dat is “Een aanpak die verder kijkt dan het lijf: we benaderen uw klacht zowel lichamelijk als vanuit de samenhang met uw leefomgeving en uw geest”. Zo stond op de website het volgende te lezen: “Patiënten verblijven tijdens hun behandeling van zestien weken ook een weekend in een Tibetaans instituut voor een ‘seminar levenskunst’. Daar krijgen ze les van een monnik in de boeddhistische levenswijze”.

Het tijdens een weekend opdringen van religieuze rituelen en praktijken past niet in het beroepskader van een revalidatietraject. Dat geldt ook voor de zeer minimale betrokkenheid van revalidatie-artsen, die wel wordt misbruikt om te declareren bij de zorgverzekeraar: soms bedraagt deze betrokkenheid slechts 1% van de behandeling. De anamnese wordt vaak via een beeldverbinding afgenomen! Ook wordt gefraudeerd door de cliënten aan te moedigen hun klachten erger voor te stellen dan ze zijn, waarmee een duurdere behandeling wordt gerechtvaardigd. Zembla (‘Beter worden van ziek zijn’ op 1 maart 2017 VARA NPO 2) liet beelden zien, waarin wordt getoond dat patiënten tegen hun wil worden gedwongen mee te doen aan deze boeddhistische praktijken.

Zorgverzekeraars zoals DSW en Zilveren Kruis hebben al bezwaar gemaakt tegen de declaraties van CIRAN voor kosten voor ‘zorg’ die niets met revalidatie te maken heeft. Hulpverleners die bij CIRAN gaan werken, moeten alles wij zij geleerd hebben vergeten en mogen alleen de nieuwe methode toepassen. Die methode moet nog wel van geloof naar bewijs gaan. CIRAN beweert drie promovendi te hebben die onderzoek doen naar de methode. Het Radboud Universitair Medisch Centrum zegt nog geen onderzoeksresultaten te hebben, zodat de aanpak eigenlijk als experimenteel zou moeten worden betiteld. Een directie die zo met zijn clientèle omgaat bevordert de kwakzalverij in aanzienlijke mate.

4.         Deventer Ziekenhuis

Trots meldde het DZ eind juni 2017 op haar website, dat het haar patiënten complementaire zorg gaat aanbieden en het leidt daarvoor de eigen verpleegkundigen op. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hand-, voet-, of hoofdmassage, het luisteren naar muziek of een behandeling met etherische olie. 

Reguliere geneeskunde blijft in het DZ ‘maatgevend’, maar volgens de site is ‘gebleken dat complementaire zorg het welbevinden bij patiënten verhoogt en het zelfherstellende vermogen van de mens ondersteunt. Voor patiënten met gewrichtsklachten kan het bijdragen aan het verlichten van pijn’. Maar, aldus het DZ, ook mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, kunnen baat hebben bij complementaire zorg. Tot slot kan het helpen bij stress, slapeloosheid of vermoeidheid.

Onbewezen beweringen, die eerder door PR-overwegingen dan door het streven naar goede patiëntenzorg gestuurd lijken. Het DZ gaat de zorg niet extern inhuren – een strop voor het parapsychologische Van Praag Instituut – maar gaat hiervoor zelf zo’n twintig  verpleegkundigen opleiden. Geld dat door Rotary Deventer met de Rally Miglia Daventria werd opgehaald wordt gebruikt voor die scholing. Toch kan ook zo nodig externe complementaire zorg, op verzoek van de patiënt, worden ingehuurd.

Het Deventer Ziekenhuis beweert met complementaire zorg een volgende stap te kunnen zetten in het aanbieden van patiëntgerichte topzorg. Naar het oordeel van de jury betreft het hier echter een afglijden naar kwakzalverij ten koste van goede verpleegkundige hulp.

5.         Femme Amsterdam

Femme Amsterdam is een verloskundigenpraktijk in Amsterdam Zuid, die alleen zwangeren onder controle neemt, die bereid zijn van € 750 tot € 1500 extra te betalen. Blijkens berichtgeving in Het Parool  (6 mei 2017) krijgen hun patienten boven op de standaardzorg: massages, consulten bij de acupuncturist, een coach (een psycholoog), een voedingsdeskundige en een fysiotherapeut. Bij vrijwel elk bezoek krijgt de zwangere een echo. ‘Meer tijd, meer zorg, meer aandacht’.

De drie verloskundigen van deze praktijk richten zich sterk op buitenlandse expatvrouwen, die immers gewend zijn aan medicalisering en overdiagnostiek en op een andere grote doelgroep, de carrière-vrouwen. Circa de helft van de zwangeren komt bij de acupuncturist. Verloskundige Geerdink, zelf zwanger, doet het ook. “Tegen misselijkheid en andere fysieke klachten, om beter te slapen, minder stress te hebben en gewoon om je baarmoedermond al wat te verweken.” Femme beweert ook dat er dankzij de acupunctuur vrijwel geen overdragenheid meer voorkomt en dat de baring dus steeds voor de 42 weken spontaan op gang komt. 

6.         Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV)

De KNOV streeft naar academisering van hun opleiding, die tot nu toe een HBO-opleiding is. Tegelijkertijd blijkt de KNOV weinig kritisch te staan tegenover allerlei kwakzalverijen zoals die door haar leden worden toegepast of aanbevolen. Haptonomie, water-injecties ter bestrijding van baringspijn, kinderen in stuitligging draaien met moxa-branden en (eenmalige, dat wel) erkenning van een cursus ‘orthomoleculaire verloskunde voor vroedvrouwen’ in 2016: het zijn pijnlijke getuigen van het ontbreken van enig besef voor wetenschappelijke bewijsvoering in de KNOV.

Dit jaar herhaalde de geschiedenis zich qua opleiding, want de website van de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie meldde vrolijk dat zij tezamen met de Vereniging voor Verloskunde en Homeopathie (VV&H) een door de KNOV royaal geaccrediteerde homeopathie-opleiding aanbiedt voor iets meer dan € 2000,-. Na afloop kan de cursist zelfstandig functioneren als ‘professioneel homeopathisch verloskundige’. Brutaalweg worden in de wervende aankondiging talrijke ziektebeelden en zwangerschapscomplicaties genoemd waarbij de homeopathie succesvol kan worden ingezet. De VtdK vroeg herhaaldelijk opheldering over deze lapsus, maar de KNOV verwaardigde zich deze keer niet tot een toelichting op deze zoveelste misstap.

7.         Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch

Sinds anderhalf jaar is de priester Frank As (62) de officiële exorcist van het bisdom Den Bosch. Mensen die door de duivel bezeten zijn, gaat hij te lijf met wijwater, crucifixen en bezwerende teksten, bij voorkeur in zijn eigen kerk en in de landstaal. Buitenstaanders denken bij stemmen horen of slapeloosheid eerder aan een psychiatrisch probleem, maar – aldus Van As – zij kennen c.q. erkennen het bestaan van bezetenheid niet. Hij stelde daarbij ook dat hij altijd eerst controleert of er van echte bezetenheid sprake is (interview AD, 6 mei 2017).

Overigens is het niet Van As zelf, maar de Christus in hem, die voor de duivelsuitdrijving zorgt. Hij hoort niet zelden hoe de uitgedreven duivel sissend de ongelijke strijd opgeeft. Ook kan Van As slachtoffers van voodoo-praktijken genezen. Hij heeft twee à drie sessies per week en de uitdrijving lukt helaas niet altijd. De huidige paus wenst dat elk bisdom een exorcist in dienst heeft. De verantwoordelijkheid voor die functionaris ligt in Den Bosch bij bisschop Gerard de Korte. Diens voorganger moest ooit de exorcist Marc van Rossum ontslaan nadat deze het te bont had gemaakt.

De priester Kees van Breemen werd tien jaar geleden door Simonis als exorcist aangesteld en hield het slopende werk zeven jaar vol. Hij werd op 24 juni 2017 geïnterviewd door Tubantia en meldde dat hij slechts 4 à 5 maal per jaar een duivel uitdreef, maar dat er onder deze paus weer meer aandacht is voor deze eeuwenoude methodiek, waarvoor ook bij protestanten en zeker bij de Pinkstergemeente hernieuwde aandacht bestaat.

8.         Merlijn Boekhandel in Haarlem

Tegen boekwinkels die zich specialiseren in esoterie, alternatieve geneeswijzen, yoga et cetera kan men bedenkingen hebben, maar aan overtreding van de wet maken zij zich niet schuldig. Naast het internet met zijn gedigitaliseerde kwakzalversreclames en idem blogs blijft het boekenaanbod op dit gebied nog altijd groot en overtreft het het aantal kritische boeken over deze onderwerpen vele malen. Tegen stress, burn out, pijnklachten en chronische vermoeidheid worden veel self help-boeken te koop aangeboden en ach wie zal zich daar druk over maken? Een uitgeverij als Ankh Hermes leeft ervan.

Wel echt kwalijk wordt het als alternatieve geneeswijzen worden aangeboden met de belofte dat zelfs opgegeven patienten met uitzaaiingen van kanker genezen kunnen worden door bijvoorbeeld vitamine B17 of homeopathie. Welnu, Merlijn Boekhandel te Haarlem schroomt niet om mensen in doodsangst op deze manier uit te zuigen en een oor aan te naaien. Zo staat in de etalage: ‘De Homeopathische behandeling en genezing van kanker en gemetastaseerde tumoren’ van de Duitse Dr. med Jens Wurster. Dr. Wurster studeerde medicijnen in München en is sinds 1992 werkzaam in een homeopathische kliniek in Zwitserland waar hij onder de supervisie van dr. Dario Spinedi hoofdzakelijk tumor patiënten behandelt. Sinds 2003 is hij docent aan de ‘Augsburger Dreimonatskurse’ waar hij de homeopathische kankerbehandeling doceert. Na vele seminars en lezingen, die hij in binnen- en buitenland heeft gehouden, geeft dr. Wurster in dit boek zijn kennis over de homeopathische kankerbehandeling door. Aldus de website.

Het boekenaanbod van Merlijn bevat ook werken van beruchte arts-kwakzalvers als Lex Rutten, homeopaat, en Henk Fransen, die bij kanker het immuunsysteem ‘op vijf niveaus’ kan versterken.

Op de website van Merlijn prijkt tevens een groot aantal opleidingen in alternatieve geneeskunde vermeld, in alfabetische volgorde. Ook bedrijft men verkoop en productie van emballage voor homeopathische remedies. Daarnaast is de boekhandel importeur van alsmede uitgeverij van homeopathische literatuur, groot- en kleinhandel in homeopathische boeken en lectuur. En ook nog Kantoorboekhandel en kantoorvakhandel.

9.       Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipodeem (NL-Net)

Patiëntenverenigingen kunnen op diverse wijze nuttig zijn voor de aangesloten leden, maar er zijn helaas nogal wat uitzonderingen op deze regel. NL-Net telt 2500 leden en brengt tweemaal per jaar het blad Lymfologica uit. De meerderheid van de aangesloten patienten lijdt aan ‘secundair lymfoedeem’, vooral na chirurgie i.v.m. borstkanker. Het blad biedt bij voortduring een ongelimiteerd podium aan kwakdenkers en kwakzalvers. Het gaat dan bij voorbeeld over energiegeneeskunde met als centrale vraag ‘wat heeft deze ziekte voor mij te betekenen?’ en de rol van onverwerkte emoties. Lymfoedeem wordt daarin betiteld als ‘onderhuidse tranen’.

Ook wordt er in het blad geschreven over yoga bij lymfoedeem en littekenweefsel en de rol van ongezonde zure voeding als oorzaak van de ziekte, waar de heilzame basische levenswijze en het gebruik van zeezout wordt aanbevolen. Tevens schroomt men niet om reclame te maken voor een post-HBO cursus integrative medicine door ene Erika Sacurro. De jury acht het aannemelijk dat veel lezers van het blad door de aangeboden artikelen in de handen van kwakzalvers worden gedreven.

10.       Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVvCC)

De cosmetische chirurgie is in ons land geen erkend medisch specialisme en over vrijwel geen enkele medische beroepsgroep komen er zoveel klachten en complicaties in de media als juist over deze tak van de geneeskunde. Een veertigtal artsen heeft zich verenigd in de NVvCC en tracht een kwaliteitsbeleid te voeren met opleiding, na- en bijscholing alsmede goede klachtenregelingen.

De jury juicht dat toe, maar raakte enigszins in verwarring op de website te moeten lezen dat men zich richt op de gezonde persoon, welke mededeling onmiddellijk wordt gevolgd door een citaat van William Mayo uit 1910, die stelt dat samenwerking van behandelaars voor de ’sick’ de grootste voordelen biedt. Zinspeelt men hier op de complicaties, die van een gezond persoon een ziek iemand maken?

Verdienstelijk van de NVvCC is dat zij types als wijlen Musarella, Don en Robert Schoemacher buiten de club heeft kunnen houden, maar de perfide kwakzalver Oliver Groh staat wel gewoon in de ledenlijst. Die man kwam vorig jaar in opspraak door zijn reclame voor O-shot en P-shot: injecties ter bevordering van het seksuele leven van man (P-shot van Penis) en vrouw (O-shot van orgasme) alsmede ter vergroting van de penis en het corrigeren van penisverkromming t.g.v. de ziekte van Peyronie. 

11.       Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

Het hoger onderwijs in Nederland wordt aangeboden door hogescholen, universiteiten en ‘rechtspersonen voor hoger onderwijs’ (door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende private instellingen en organisaties die geaccrediteerde opleidingen verzorgen). De NVAO heeft de wettelijk verankerde taak om de kwaliteit van het onderwijs aan deze instellingen te controleren en te accrediteren.

De jury heeft in het algemeen gesproken grote waardering voor de wijze waarop de NVAO zich van haar taak kwijt. Alternatieve opleidingen, schermend met de term HBO-opleiding, als Saxion Next (Deventer) en de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) werd de accreditatie onthouden. Een pijnlijke uitzondering op haar palmares, waarin de NVAO weg duikt voor haar verantwoordelijkheid, wordt gevormd door de accreditatie van enkele HBO-master opleidingen in de kwakzalverij, die zich ‘manuele therapie’ (MT) noemt.

Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker wordt dat dit ‘kraken’ geen bijdrage kan leveren aan herstel van klachten van het bewegingsapparaat, handhaaft de NVAO haar accreditatie en verwijst naar vragen over de werkzaamheid en wetenschappelijke status van de MT naar instanties die evenmin uitsluitsel geven over de vraag waaraan deze kwakzalverij, beoefend door meer dan 2000 fysiotherapeuten, haar erkenning te danken heeft. Noch het KNGF (fysiotherapeuten) noch de Vereniging van Hogescholen noch het StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie noch de vrijwel onvindbare informele werkgroep DEMP (Dutch Educational Masters Physiotherapy) verschaffen duidelijkheid op dit punt en het zou de NVAO sieren als zij in deze ongrijpbare chaos zou optreden en de opleidingen in de MT hun accreditatie zou ontnemen.

12.      Pulse Media Group

Sinds enkele jaren treffen lezers van Arts & Auto, De Volkskrant, Elsevier, Management Team en Trouw meer malen per jaar ongevraagde commerciële bijlagen aan, waarin – zonder dat deze bladen redactionele verantwoordelijkheid dragen – talrijke bijdragen in die als krant uitgebrachte bijlagen betrekking hebben op medisch gebied.

De meegestuurde krant bevat, aldus het colofon, ‘commerciële bijdragen zoals profielen, expertinterviews, expertbijdragen en advertorials’. De bijlage wordt geproduceerd door de in Amsterdam gevestigde PMG. Men omschrijft zich zelf aldus: ‘PMG is een mediapartij die organisaties ondersteunt bij het verwezenlijken van marketing- en salesdoelstellingen. Daarvoor zet PMG een cross mediale benadering in’.

In de kolommen van dit krantje is er een oververtegenwoordiging van zelfstandige behandelcentra, snurkpoli’s, diagnostische centra, zowel klinisch-chemisch als radiologisch, en de toon van de erin beschreven diensten en innovaties is zonder uitzondering jubelend en wervend.

De ernst van de beschreven ziektebeelden is altijd groot: ‘vleesbomen verwoesten elke levensvreugde’, ‘spataderzorg helpt de spatader patiënten weer op de been’ en zelfs voor zinloze kwakzalverij als het bepalen van de aanwezigheid van kankercellen in de bloedbaan (in het ons welbekende ProHealth Lab te Weert) deinst men niet terug.

De krant lijkt zich te richten op zowel medici als, gezien het meesturen met enkele kwaliteitskranten, op de leek. Die leek snapt natuurlijk weinig van al die veelbelovende diensten, maar zal allicht de website van betreffende firma eens op zoeken.

13.       VaccinatieRaad

Wie het woord Vaccinatieraad hoort kan de indruk krijgen dat het hier om een overheidsinstantie gaat, bijvoorbeeld een onderafdeling van de Gezondheidsraad. De naam Vaccinatieraad straalt een gezag uit alsof het een (onafhankelijke) officiële instantie betreft. Het is echter een stichting zonder enige status en zonder deskundigen. Op de website staat dat het bestuur bestaat uit een niet nader gespecificeerde therapeut, een natuurgeneeskundige (wat overigens geen erkend beroep is), en een derde persoon, een dame met ongekamd haar zonder kwalificaties. Er zijn geen artsen of vaccinatiedeskundigen verbonden aan deze organisatie wat zeer opvallend is. De voorzitster is afkomstig van het ‘kennisteam’ van de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken.

Behalve een bestuur heeft de Vaccinatieraad ook een doel: “De Vaccinatieraad stelt zich ten doel het wettelijk verplicht toezenden van onafhankelijk geschreven bijsluiters van alle vaccins tenminste 2 weken voordat vaccineren plaatsvindt”. Dat slaat natuurlijk nergens op, want elke belangstellende kan de bestaande bijsluiter inzien. Deze zit altijd in de doos met de vaccinatie en is bij de apotheek verkrijgbaar.

Op de website staan veel “vaccinatieverhalen”. Dit zijn verhalen van mensen die alles wat hen of hun kinderen aan narigheid overkomt na een vaccinatie wijt aan die vaccinatie. Van reuma, epilepsie, chronisch vermoeidheidssyndroom, ontstekingsverschijnselen tot gedragsstoornissen, alles wordt gezien als het gevolg van vaccinaties. De website staat vol met verhalen van ervaringsdeskundigen, met angstzaaierij en onjuiste informatie (onder andere geschreven door de beruchte antivaccinatie-lobbyist Desiree Rover) over vaccinaties en draagt hierdoor bij aan het onnodig kweken van wantrouwen tegen vaccinaties.

Zonder schaamte profileert de Vaccinatieraad zich als goed doel met ANBI-status. De Raad van Advies bestaat uit twee niet bij naam genoemde artsen en een ‘mesoloog’. Bestaansreden van de Vaccinatieraad is volgens de website “onvoldoende kennis bij de gebruikers van vaccinaties en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gezondheid”. Onvoldoende kennis van vaccinaties? Dat is zeker en vooral van toepassing op de leden van de Vaccinatieraad zelf.

De uitreiking van de Meester Kackadorisprijs vindt plaats op 7 oktober te Amsterdam.

Eerdere winnaars sinds de instelling van de prijs:

2003    Zilveren Kruis Achmea
2004    Paul van Dijk, huisarts te Zaltbommel
2005    René Steenhorst, Telegraafjournalist
2006    Directie ZonMW
2007    GroenLinks
2008    NCRV
2009    Nederlandse Vereniging Kritisch prikken
2010    Triodos Bank/Foundation
2011    Pols, dekaan Erasmus MC
2012    Halbe Zijlstra, staatssecretaris OC&W
2013    Consortium zorgverzekeraars
2014    Pauline Meurs, voorzitter ZonMw.
2015    Bart Combée, directeur Consumentenbond
2016    KNMvD

UPDATE 23-09-2017: Intrekking Meester Kackadorisnominatie KNMP

Naar aanleiding van de op 13 september bekendgemaakte shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2017 ontving de VtdK een verzoek tot rectificatie van de KNMP-voorzitter.

Inhoudelijk heeft de KNMP-voorzitter gelijk en moeten wij bij hernieuwd kennisnemen van (1) het Domeinspecifiek referentiekader Farmacie (DRF) 2016, van (2) de wettelijke herregistratie-eisen voor herregistratie in het kader van de wet BIG, alsmede van het daarvoor geldende (3) Beoordelingskader van het CIBG constateren dat de KNMP nauwelijks aansprakelijk gesteld kan worden voor de in de nominatie genoemde enormiteiten inzake de productie en aflevering van homeopathische middelen en kruidenmiddelen. Daarin werd immers gesteld dat het omgaan met homeopathica tot het deskundigheidsgebied van de apotheker wordt gerekend, terwijl in het CIBG beoordelingskader wordt gesteld dat het omgaan met die absurde geneesmiddelbereiding nu weer niet kan meetellen als gewerkte uren, waaraan voor herregistratie immers minimum-eisen worden gesteld. Deze verwerpelijke passages zijn afkomstig van wetsteksten waarvoor de KNMP niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Zij citeerde die slechts. Dat wij dat niet zagen is kwalijk en wij bieden de KNMP daarvoor onze nederige excuses aan.

Hoogstens kan geconstateerd en betreurd worden dat de citaten uit de wetsartikelen zonder enige kanttekening als bijlage in voornoemde publicatie over het Domein (DRF 2016) zijn opgenomen. Nu de wet voor herregistratie bepaalde eisen blijft stellen aan de omgang van de apotheker met homeopathie en kruidenmiddelen had enig commentaar in het redactionele deel van DRF 2016 niet misstaan. De KNMP heeft daaraan immers wel meegeschreven. Maar een nominatie voor de Meester Kackadorisprijs rechtvaardigt deze gemiste kans natuurlijk niet.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft daarom besloten de nominatie van de KNMP in te trekken, maar spreekt daarbij wel de hoop uit dat de KNMP wil bevorderen dat de homeopathie nu eindelijk eens geheel uit het domein en de winkel van de apotheker wordt verwijderd.

Dr. C.N.M. Renckens.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij