Financieel jaarverslag 2015

balans per 31 augustus 2015

bedragen in euro’s

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

31-8-2015

31-8-2014

 

PASSIVA

31-8-2015

31-8-2014

vaste activa

 

 

 

eigen vermogen

 

 

geen

0

0

 

algemene reserve

36.069

28.222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vreemd vermogen  

0

0

 

 

 

 

 

 

 

vlottende activa

 

 

 

vlottende passiva

 

 

liquide middelen

 

 

 

crediteuren

0

0

rekening courant

6.927

4.232

 

lening

7.000

0

kapitaalrekening

36.143

23.990

 

 

 

 

vorderingen

0

0

 

 

 

 

totaal Activa

43.069

28.222

 

totaal Passiva

43.069

28.222

 

financieel verslag

 

 

 

bedragen in euro’s

2013/14

 

2014/15

inkomsten

 

 

 

contributies en donaties

90.468

 

87.048

inkomsten symposium

2.618

 

2.910

overige inkomsten

4.370

 

353

totaal inkomsten

97.456

 

90.310

uitgaven

 

 

 

juridisch

-42.064

 

-9.086

tijdschrift

-30.079

 

-24.426

jaarvergadering en symposium

-11.953

 

-14.014

website

-13.976

 

-12.528

kosten boeken en archief

0

 

-7.354

overige uitgaven

-15.045

 

-15.055

totaal uitgaven

-113.118

 

-82.463

 

 

 

 

saldo (min is tekort)

-15.662

 

7.847

boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus

 

Toelichting

Algemeen

Het verslag is gebaseerd op de kasontwikkeling aangezien de baten en lasten hiervan nauwelijks afwijken (geen noemenswaardige vorderingen of nog te betalen rekeningen).

De vereniging kent geen vergoedingen aan bestuursleden en heeft geen bezoldigd personeel

Specifiek

De opbrengsten uit contributies en donaties waren aanzienlijk lager dan vorig jaar.

De juridische uitgaven waren lager dan vorig jaar vanwege meer juridische procedures.

De kosten van het tijdschrift zijn naar beneden gebracht.

Incidentele uitgaven zijn gedaan ten behoeve van de conservering van het archief en de renovatie van de website.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij