Financieel jaarverslag 2014

Door: Bestuur VtdK | Geplaatst: 20 jan 2015 | Laatste Wijziging: 31 jul 2017

Balans per 31 augustus 2014

bedragen in euro's

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

31-8-2014

31-8-2013

 

PASSIVA

31-8-2014

31-8-2013

vaste activa

 

 

 

eigen vermogen

 

 

geen

0

0

 

algemene reserve

28.222

43.939

             

 

 

 

 

vreemd vermogen

0

0

 

 

 

 

 

 

 

vlottende activa

 

 

 

vlottende passiva

 

 

liquide middelen

 

 

 

Crediteuren

0

0

rekening courant

4.232

22.865

 

 

 

 

kapitaalrekening

23.990

21.074

 

 

 

 

vorderingen

0

0

 

 

 

 

totaal Activa

28.222

43.939

 

totaal Passiva

28.222

43.939

 

Vereniging tegen de Kwakzalverij

 

 

financieel verslag

 

 

 

bedragen in euro's

2012/13

 

2013/14

inkomsten

 

 

 

contributies en donaties

96.070

 

90.468

inkomsten symposium

3.485

 

2.618

overige inkomsten

5.995

 

4.370

totaal inkomsten

105.550

 

97.456

uitgaven

 

 

 

juridisch

-28.216

 

-42.064

tijdschrift

-30.861

 

-30.079

jaarvergadering en symposium

-10.502

 

-11.953

website

-14.880

 

-13.976

kosten boeken

-320

 

0

overige uitgaven

-19.868

 

-15.045

totaal uitgaven

-104.647

 

-113.118

 

 

 

 

saldo (min is tekort)

903

 

-15.662

boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus

 

 

 

Toelichting

Algemeen

  • Het verslag is gebaseerd op de kasontwikkeling aangezien de baten en lasten hiervan nauwelijks afwijken (geen noemenswaardige vorderingen of nog te betalen rekeningen).
  • De vereniging kent geen vergoedingen aan bestuursleden en heeft geen bezoldigd personeel

Specifiek

  • De opbrengsten uit contributies en donaties waren lager dan vorig jaar.
  • De juridische uitgaven waren hoger dan vorig jaar vanwege meer juridische procedures.

Lees ook