Door: de Webredactie | Geplaatst: 02 februari 2009

Maandblad 15 september 1881, jaargang 1, nummer 9

Twee eeuwen geleden was bij gemeentelijke verordening kwakzalverij en dergelijke gewoon verboden.

Het Maandblad citeert een Rotterdamse verordening over het apothekersgilde uit 1717:

‘Geene kwakzalvers of diergelijke soort menschen mogen eenige medicamenten, ’t zij composita, ’t zij simpele dienende om inwendig gebruikt te worden, verkoopen, ook geen gedrukte briefjes omdragen , omstrooien , of enig teeken voor hare logementen hangen zonder speciale permissie van burgemeesteren, op boete van 25 gulden.’

In 1820 stipuleerde het ‘reglement van geneeskundig toevoorzigt voor de stad Rotterdam’:

‘De zoogenaamde Hallische apothekers , of kasjesloopers, schoon elders patent verkregen hebbende, welke onder voorgeven van fijne oliën te koop aan te bieden, onderscheiden vakken der geneeskunst trachten uit te oefenen, zullen daarvan schuldig bevonden als onbevoegden gestraft worden en andermaal achterhaald wordende, met eene boete van 100 gulden en daarenboven met een gevangenisstraf van 2 weken tot 6 maanden gestraft worden. Dezelfde straffen worden bepaald voor alle horoscooptrekkers, kwakzalvers en piskijkers, niettegenstaande zij burgers dezer stad mochten zijn.’

Wij kunnen ons nog steeds aansluiten bij de verzuchting van J. de Groot, apotheker te Rotterdam, die vele oude bepalingen had opgeduikeld:

‘Dat eindelijk onze regeeringsmannen eens wakker werden, en , beseffende dat liberaliteit in dit opzicht ongeöorloofd, ja slecht is, door strenge wetsbepalingen en nauwgezette toepassing daarvan , het steeds in omvang toenemende kwaad althans trachten te beteugelen!’

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 15 maart 2023

Neurowetenschapper Andrew Newberg eind maart te gast bij psychiatervereniging NVvP ondanks zijn n=1-onderzoek naar biddende nonnen en mediterende boeddhisten.

artikelen - 03 maart 2023

Psychologe Ingeborg Bosch heeft van haar bedenksel Past Reality Integration (PRI) een verdienmodel gemaakt, een leerling schreef er een boek over. Een recensie. 'Sektarische trekken.'

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.