Maandblad 15 september 1881, jaargang 1, nummer 9

Het Maandblad citeert een Rotterdamse verordening over het apothekersgilde uit 1717:

‘Geene kwakzalvers of diergelijke soort menschen mogen eenige medicamenten, ’t zij composita, ’t zij simpele dienende om inwendig gebruikt te worden, verkoopen, ook geen gedrukte briefjes omdragen , omstrooien , of enig teeken voor hare logementen hangen zonder speciale permissie van burgemeesteren, op boete van 25 gulden.’

In 1820 stipuleerde het ‘reglement van geneeskundig toevoorzigt voor de stad Rotterdam’:

‘De zoogenaamde Hallische apothekers , of kasjesloopers, schoon elders patent verkregen hebbende, welke onder voorgeven van fijne oliën te koop aan te bieden, onderscheiden vakken der geneeskunst trachten uit te oefenen, zullen daarvan schuldig bevonden als onbevoegden gestraft worden en andermaal achterhaald wordende, met eene boete van 100 gulden en daarenboven met een gevangenisstraf van 2 weken tot 6 maanden gestraft worden. Dezelfde straffen worden bepaald voor alle horoscooptrekkers, kwakzalvers en piskijkers, niettegenstaande zij burgers dezer stad mochten zijn.’

Wij kunnen ons nog steeds aansluiten bij de verzuchting van J. de Groot, apotheker te Rotterdam, die vele oude bepalingen had opgeduikeld:

‘Dat eindelijk onze regeeringsmannen eens wakker werden, en , beseffende dat liberaliteit in dit opzicht ongeöorloofd, ja slecht is, door strenge wetsbepalingen en nauwgezette toepassing daarvan , het steeds in omvang toenemende kwaad althans trachten te beteugelen!’

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij