UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 maart 2017

Floww en een geval van negatieve transsubstantiatie

Na een uitzending van Radar over de kwakzalver-producten van Floww, ging het bedrijf failliet.

Floww en een geval van negatieve transsubstantiatie

Transsubstantiatie is de binnen de Katholieke Kerk gebruikte term om de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, die volgens de katholieke leer tijdens de eucharistieviering of Mis plaatsvindt, filosofisch-metafysisch te omschrijven. De term als dusdanig werd voor het eerst in de 13e eeuw gebruikt; op het Vierde Lateraans Concilie. De meeste gelovigen van de protestantse kerken geloven niet in de transsubstantiatie. Wél geloven zij dat de gelovige op het moment dat hij het brood en de wijn tot zich neemt, werkelijk gemeenschap heeft aan het lichaam van Christus.

Luther wees de leer van de transsubstantiatie af ten gunste van de consubstantiatie. Het verschil is te subtiel om er hier verder op in te gaan. De bekende protestantse broeder Frère Roger (1915-2005) uit Taizé geloofde wél in de transsubstantiatie. De ceremonie is in de een of andere vorm in de hele christenheid van fundamenteel belang gebleven. Hoewel het woord transsubstantiatie dus meestal aan het christelijke geloof doet denken, geeft het Woordenboek der Nederlandsche taal een ruime betekenis als eerste betekenis, namelijk: “Wezensverandering, overgang in een ander wezen. Ongewoon”.

De term transsubstantiatie kan dus nog betrekking hebben op andere gebieden dan deze van het christelijke geloof. Een voorbeeld zijn de alchemisten die lood in goud willen veranderen. In bijvoorbeeld de literatuur wordt het woord ook gebruikt voor de auteur die, door zijn ervaringen om te zetten in een boek, bezig is met transsubstantiatie: zichzelf, en/of de eigen ervaringen over doen gaan in een verhaal.

In de alternatieve geneeskunde bezigt de aloude homeopathie een sterk voorbeeld van transsubstantiatie, waar zij een inerte stof door schudden en verdunnen omzet in een krachtig geneesmiddel. In al de hier opgesomde voorbeelden van transsubstantiatie is er sprake van een upgrading, van een verhoging van de kwaliteit c.q. eigenschappen.

Floww

Dat ook het omgekeerde voorkomt viel te lezen in het faillissementsverslag van de firma Floww. Zoals wij in het vorige NTtdK konden berichten ging dit kwakzalversbedrijf, dat apparaatjes en gadgets in de handel bracht om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van straling, kort na een Radar-uitzending waarin hun spul met de grond werd gelijk gemaakt op 8 november failliet. Mr. M.H. Boersen werd tot curator benoemd en zijn Openbaar Faillissementsverslag werd op 6 december gepubliceerd en alvorens de daar beschreven negatieve transsubstantiatie te beschrijven, citeer ik graag nog een aantal wetenswaardigheden uit dit verslag:

‘Gegevens onderneming. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Floww International BV, statutair gevestigd te Herwijnen, kantoorhoudende te (5391 LN) Nuland aan het adres Rijksweg-Zuid 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27308836. Activiteiten onderneming: het verbeteren van vitaliteit en welzijn van mens, dier, natuur en milieu, door: het verhandelen van goederen, verlenen van advies en het voeren van onderzoek op dit gebied; zulks met name op het gebied van de preventie van mogelijk schadelijke invloed van straling. Omzetgegevens: 2015: € 931.798, – en 2014: € 649.323, -; personeel gemiddeld aantal: 14.’ (…) Winst werd er overigens niet gemaakt: in 2014 bedroeg het verlies € 184.705,00 en in 2015 € 173.354,00.

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder Schecht van gefailleerde het volgende: ‘Begin 2016 kreeg gefailleerde te kampen met tegenslag, doordat een producent onverwacht de Floww-producten weigerde te leveren voor de overeengekomen prijs. Gefailleerde werd hierdoor gedwongen om de productie van de Floww-producten in eigen handen te nemen. Dit heeft op diverse wijzen negatief doorgewerkt in de onderneming en bovendien een enorme investering gevergd die nogal op de liquiditeit heeft gedrukt. Enige tijd later kreeg gefailleerde met een nog groter onheil te kampen toen het televisieprogramma Tros Radar voor enorme negatieve publiciteit zorgde. Als gevolg van de televisie-uitzending nam de vraag naar de Floww-producten af, terwijl reeds bestaande bestellingen geannuleerd werden en reeds afgenomen producten geretourneerd. De financiële gevolgen die hierdoor ontstonden waren dusdanig dat er voor bestuurder niets anders restte dan eigen aangifte te doen van het faillissement.’ (…)

‘In de bedrijfsruimte te Nuland alsmede bij een derde was een aanzienlijke voorraad aanwezig, bestaande uit Floww-producten. De inkoopwaarde van de voorraad bedraagt € 36.000, -. Bestuurder heeft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Flowwproducten ondergebracht in een externe vennootschap, waarvan bestuurder ook de aandelen bezit. Indien de voorraad niet verenigd zou blijven met de intellectuele eigendomsrechten, dan zou de voorraad slechts een zeer geringe waarde vertegenwoordigen.’

Acute waardevermindering

Hier is dus al sprake van een acute waardevermindering van deze voorraad nu het verhaal over de werkzaamheid van de Floww-producten niet meer wordt geslikt. Hetzelfde geldt de uitstaande rekeningen, die ruim € 77.000, – bedroeg. Het verslag zegt daarover: ‘De daadwerkelijke waarde van deze debiteurenportefeuille zal waarschijnlijk vele malen kleiner zijn, omdat gefailleerde nog steeds te maken heeft met de negatieve gevolgen van de televisie-uitzending van Tros Radar.’

Zie hier hoe die prachtige en gelikte gadgets van de firma op de dagen na de Radar-uitzending ineens in marktwaarde daalden: van ruim een ton naar de waarde van het om te smelten ijzer, door ons geschat op een paar honderd euro. De 68 ‘concurrente crediteuren’ van Floww hebben het nakijken.

De hele geschiedenis van de Floww-producten kan – in een parafrase van Genesis 3:19 – het beste worden samengevat als: ‘Schroot zijt gij en tot schroot zult gij wederkeren’. Ondertussen bereidt Schecht een doorstart voor. Hij is nog altijd heilig overtuigd van de heilzame werking van de door hem in de markt gebrachte producten en kocht daartoe via een andere bv een aantal zaken uit de inboedel op.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 november 2023

TV-programma 'Radar' geeft met een verborgen camera een ontluisterend inkijkje in de handopleg-sekte Regenesis met zo’n tweehonderd behandelaars.

artikelen - 08 november 2022

Bioresonantiebedrijf Herstart je Gezondheid heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd gekregen, niet vanwege zijn kwakzalveractiviteiten maar om het ontbreken van een klachtenregeling.

tijdschrift - 12 april 2020

Een verslag van de Nationale Gezondheidsbeurs (NGB) die 6 tot en met 9 februari 2020 in de Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden.