UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 23 november 2008

Hiv-healings en de Inspectie

In Trouw stond een verslag over pinkstergemeenten die in ‘healings’ homoseksualiteit en hiv genezen. Daarin werd een vreemde opmerking aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegeschreven. De Vereniging vroeg opheldering.

Hiv-healings en de Inspectie
Naar aanleiding van een artikel in Trouw zond ons bestuurslid H. Timmerman, de volgende brief aan prof. dr. G. van der Wal, Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg:

In dagblad Trouw van 27 september – de Verdieping – wordt in het artikel met als titel ‘Healing homo’s levensgevaarlijk’ een woordvoerder van uw inspectie als volgt geciteerd:

‘Het (bedoeld worden healings van pinkstergemeentes waar homo’s en hiv-patiënten zgn. genezen worden) is een “gewone” alternatieve geneeswijze en zolang er geen arts aan te pas komt die zijn beroep te grabbel gooit, is er niets aan de hand.’

Ik verbaas mij over de uitspraak van de woordvoerder en zou graag uw reactie op de volgende vragen vernemen:

  • is de uitspraak inderdaad de mening van uw inspectie?
  • als dat niet het geval is, vraagt u dan de redactie van Trouw een rectificatie te plaatsen?
  • als de uitspraak wel de mening van uw inspectie is, gaat u er dan bij de KNMG op aandringen dat deze organisatie passende maatregelen neemt tegen artsen, lid van de KNMG die ‘hun beroep te grabbel gooien door zich met “gewone” (wat verstaat uw inspectie daaronder?) alternatieve geneeswijzen’ in te laten?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met hoge achting,

(w.g.)

H. Timmerman

Lid bestuur Vereniging tegen de Kwakzalverij

 

Op deze brief van begin oktober werd een antwoord gedateerd 20 november 2008 ontvangen dat na een inleiding vervolgt:

De inspectie houdt toezicht op de zorg. Bij de aanvang van de Wet BIG is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen regulier (onder toezicht van de inspectie vallende) en niet regulier (alles wat niet regulier is, is alternatief en niet onder het toezicht van de inspectie vallend).

Ter ondersteuning van het toezicht op reguliere zorg heeft de inspectie een aantal wettelijk geregelde bevoegdheden, te denken valt aan het indienen tegen een tuchtklacht tegen een artikel 3 zorgverlener, indien deze in strijd handelt met een van de tuchtnormen zoals opgenomen in artikel 47 van de Wet BIG. Daarnaast kan gedacht worden aan de bevoegdheid van de inspectie, indien verantwoorde zorg ontbreekt, in te grijpen door middel van een advies aan de Minister tot het geven van een aanwijzing (ten aanzien van zorginstellingen) of het geven van een bevel (ten aanzien van individueel werkende artikel 3 of artikel 34 beroepsbeoefenaren op grond van artikel 40 van de Wet BIG, ten aanzien van zorginstellingen en in geval van spoedeisendheid op grond van artikel 7 van de Kwaliteitswet).

Ten aanzien van niet reguliere zorg heeft de inspectie deze bevoegdheden niet. Nu de betreffende healings niet onder reguliere zorg geschaard kunnen worden, heeft de inspectie geen bevoegdheden om op te treden. Dat dit het geval is, wil uiteraard geenszins zeggen dat er niets aan de hand is. Het kan zijn dat de healings gedragingen inhouden die vallen onder een wettelijke delictomschrijving en strafbaar gesteld zijn bij wet. Indien dit het geval is kan het OM besluiten om te vervolgen.

In het uitgebreide gesprek dat onze woordvoerder met Trouw voerde, heeft de woordvoerder voorgaande willen benoemen. Het uiteindelijk door Trouw gepubliceerde citaat geeft dan ook geenszins de inhoud van het gesprek, noch het standpunt van de inspectie weer. Dit is een goed voorbeeld van het feit dat het niet mogelijk is de regie te hebben over de uiteindelijke weergave van hetgeen gezegd wordt in een met een krant gevoerd gesprek. Helaas is dit probleem inherent aan het principe van persvrijheid.

Naast voorgaande wil ik graag benoemen dat de inspectie een toezichtstaak heeft ten aanzien van de naleving van de strafbepalingen van de Wet BIG. Momenteel beziet de inspectie of er redenen zijn om in dit kader een oriënterend onderzoek te doen met betrekking tot de genoemde hiv-healings. Mocht dit het geval zijn en blijkt hieruit dat sprake is van het vermoeden van een strafbaar feit, dan kan de inspectie dit melden aan het OM.

Tot slot wil ik graag benoemen dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overweegt om de inspectie door middel van nieuwe wetgeving meer bevoegdheden te geven, met name om de excessen in het alternatieve circuit aan te pakken. Dit vindt de inspectie ook wenselijk.

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

de Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg

(w.g.)

Prof. dr. G. van der Wal

 

Naschrift 10 december 2008

Inmiddels heeft minister Klink op vragen van mevrouw Arib betreffende deze zaak geantwoord (HIV Genezingsrituelen, 8 december 2008). In dit antwoord staat niet zoveel meer dan in de brief van Van der Wal hierboven. Aangezien het om religie gaat, is het ‘gecompliceerd’. Belangrijker is dat de inspectie haar ‘oriënterend onderzoek’ heeft afgerond. De minister deelt mee: “Er zijn echter onvoldoende aanknopingspunten gevonden die duiden op overtreding van artikel 96 van de Wet BIG.”
Voor degenen die niet paraat hebben waar art. 96 over gaat: als een lekengenezer ‘aanmerkelijke schade of kans op schade’ veroorzaakt, zwaait er wat, en als zo iemand weet wat hij of zij doet (bijvoorbeeld doordat de inspectie het heeft uitgelegd), dan is de strafmaat tweemaal zo hoog, namelijk 7400 euro of zes maanden cel.
PvdA-Kamerlid Khadija Arib is niet tevreden, volgens Het Parool, dat hierover bericht. De VtdK voelt met haar mee. Mensen suggereren dat hiv door een healing kan genezen, levert een kans op schade op. Als er ook maar één persoon gevonden wordt die meent dat hij van hiv genezen is bij zo’n healing, dan is dat een bewijs dat die suggestie gedaan is. Heeft IGZ wel goed gezocht naar getuigen?

Naschrift 15 januari 2009

Voor nog een artikel over de healings en de in het Trouw-artikel genoemde Haman zie Nieuw Amsterdams Peil

Naschrift oktober 2010
Zie ook  Schriftelijke vragen in kader genezingsrituelen onder hiv-geïnfecteerden.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

artikelen - 08 november 2022

Bioresonantiebedrijf Herstart je Gezondheid heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd gekregen, niet vanwege zijn kwakzalveractiviteiten maar om het ontbreken van een klachtenregeling.

artikelen - 31 oktober 2022

Mies Kloos hield een kankerpatiënt af van chemokuren; er was volgens haar geen tumor, het lichaam kon genezing zelf aan. De patiënt is overleden.